Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nnge Domeynen gevefhgde Renten, alles zoo als in deonderleheiden Domein- Reekeningen tot hier toe gebruykelyk is geweeft, zoude eeven daar door dc uytoeffening zelve eeniger Adjuiniftratie moeren koomen optehouden, maar daar en boov$p zoude het zelve ook plaats hebben \ mJien het ons niet vry 5 rond, om de ter Thefaurie Generaal uit de Domeynen in te koomene gelden, zoo ver de nood het vereilchtê, te emplojeeren ter voldoening van de gewoone daar uit betaald wordende kollen, inzonderheid die van onze Admmfüratië zelve aan de refpeftive Officianten en.Bedieudens van den Raad, Reekenkaamer, Thefaurie en Griffie, dezulke, welke altoos uit de Thefaurie zelve betaald worden wegens het noodzakelyk onderhoud der Luithuyzjn, en de belooning der daar aan geattacheerde bediendens, gelyk U Hoog Mog. zulks nader ontwaar zullen worden uit den by ons geformeerden ftaat, om zelfs niet te fpreeken van de voldoening der oude Legaten, als meede van de Intereffen der op de The laurie geaiïigneerde Capi taaien, indien alle deeze ordinaire, en gewoone uytgaaven ons volttrekt, cn in het geheel ge~ if.terdiceerr wierden, begvypen U Hoog Mog. zelve dat eeven daar door eepe phyfique onmoogelykheid omtrent her voortduuren onzer Adminiftratie zoude worden daargefteld, cn dat wy eeven daarom ons als eerlyke Lieden met eene zoodanige continuatie niet zouden kunnen bezwaaren. Wy moogen derhalven niet anders vooronderbellen , dan dat U Hoog Mpg, door voorfchreeve reftrictie niet anders, of verders bedoelt hebben dan eene interdictie, ten decie teegen alle büytengewoone door ons te doene betalingen, en ten deele teegen eigentlyk gezegdeaf' ;ir van Penningen, het een ander biiyten voorkennis van ü Hoog Mog. en indien, Hoog Mog. Heeren 1 dit de intentie van U Hoog Mog. zyn mogte, zoo maaken wy geene zwaangne.d, om met eeven dezelve opregtheid ongeveinsdheid ais by ons ten opzigte der Adminiftratie zelve gefchied is, aan U Hoog Mog. te declareeren, wy ^ (lipt in alles , zonder eenig verzuym aan die U iloog Mog. interdictie zouden obtetnpereeren, en ons wel 'van daar aan in ietwes het ailerminfte te contra} -feeren; in dat vafte vertrouwen, dat, door U Hoog overeenkomftig ons eerbiedig verzoek van den n dezer zal konnen wordeu geëffectueerd, dat aan de naakoi iing'e dier ordres door ftrydige befteilingen en handelinge van weegens de Franfche Natie, geene onoverkome* lyke ;eletfels .werden toegebragt.

Wy hebben, Hoog Mog. Heeren ! dus ter voldoeninge aan U floog Mog. beveeten ons omtrent derzelver afvraagsng met die opregtheid , en cordaatheid geuyt , welke Lieden van eer betaamd, ais meede zoo klaarlyk en ftelHg als het ons cenigiints doenlyk is geweeft, inzonderheid in die twyfïeling, waar in wy ten aanzien van deprecife intentie van U Hoog Mog. verfeeren, terwyl wy het ons e ver altoos voor een pligt reekenen zullen, ons te onderwerpen aan de door U Hoog Mog, te neemene maat-

K 2 re.

Sluiten