Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

colleclane m leven in hand van de Treforier acquit en tal hemlicr gheen beiaJyn (treeken. - . , Nyeminr wefende in de Wet fal mogen pacht eenige AlVys oft andere partie van de Stede noch yvotd gecmmiiteert ter collec/laiie valt noch directeJyk oft indireeteiyk noch by cenich verltant daer paert ofre deel an hebben vp peyne van inhabihteit oft arbitrale correctie. -

Item angaen d vuyt geven fal den Treforier gehoud wefz t felve te vereffien foe vander bede fubventie en andere ordfe vuyt geven daer fy gratie en quytfcheldige af hebben en overbringen certificatie ofte quitancie van d Ontlanger dat fy zulks gratie ofte quytancie gebruykt hebben met verclaringe voor wat jare en tyde t felve geduert heeft oft noch dueren fal bringen in fijne ontfanck 't geene datter de Stat af geprofliteert heeft deur deur de voort' gre.

De voorfz Treforier en fal in toecomende tyd geheen Renten betalen ten fy in pntie van twee van twee Burchmrs oft twee Scecen ovtrfende de Brieven en andere tehooit befcheyt den Rechte genoech welen en daarvan ie rm/ccn een quayer dar geteeckenr lal worden by twee Burgmrn en twee Scepen en metten Trefotier foe van de Lyfrenten a/s ertïelicke Renten inhouden de namen enioenarnen van de Coopers Heffers oft Befuters vandien met certificatie hoe fy daer anne gecomenz} n en waer iy woenachtich zyn welbefcheilicken inhouden oft gebeurt es by erffenille by trans porte ofte coope met de lignatie vuyt crachie van wat Oëlroy die vercacht zyn en in wat jaer iteilen t felve wel daer enfpecifel'cki-nin de Rekenn en fal den voorfz Trcfo/ier overbringen quyten die hv in ordine riegenfal volgen zyn Rekenn, fc'nde indien vermint ware die diveriche Renten hidde fal de quittan overgenomen word op d erlie partie tn den text fal hem referen op d andere pauie detigneren de blaeden, Ende vp die achterlte pïmiefidhy die bewyfen op te voorgaan quitancie ooc de iigneren de blaeden.

Ende indien eenige Renten gevond zvn vercreghen ofte uercocht onde heuriied.' weerde oft tot laege en vylen pryfe. de Trelorier lal t felve van Itonden an tekenen geven den Schoutet en Scepenen ome als dan tot ontlat,tinge vin der voorfz Stei'e, foo verrr de. btat ver mach te reüuuen den prys daer voer, die

H z vei-

Sluiten