Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit de Reio« lutien van de Heeren Staaten van Hollanè en WestvrJestANDj in Hun Edele Groot Mogende Vergaderinge genomen op

Vrydag den i juny 1787;

Is geiezefl de navolgende Requeste van een aantal Burgers en Inwoonders der Stad Delft en derzelver JurisdiOie, tenderende toe dezelve verzoeken als den 25 der voorlede maand door de Algemene Vergadering der Gewapende Burger-Corps te Dordrecht zyn gedaan.

■Fiat Infertio. a.

v^ltr^ ^ RCqUftC lnSezetenen ™ den Dotpe Sparendam, verzoekende te worden aangemerkt als mede Ondertekenaars in hel Adres der Burgers en Ingezetenen van Haarlem onder de notulen van den 30 der voorlede maand.

■Fiat Infertio.

En nog een Request van Ingezeten binnen de Ambagtsheerlykheid Bennebroek, ter voorfz. einde tenderende. ^sneenyKneiü

Fiat Infertio. c.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaah, dat Col 7n de voorfz. Requeste* zal worden gegeven aan de Leden om by de dehberatien op het den 2J der voorleden maand overgenomen Request van de Algemene Vergadering der Gewapende Bur/er £o7ps te Dordrecht, daar op het nodig reguard te flemen, § ^

Accordeert met voorfz. Refolutleri,

1

Requcfte vanBuï-. gers en Inwoonders van Delft, Sparendam <?«Bennenbroek, om Haar Ed. Gr. Mog. cordaate maatreguhn in 's Faderlands gefleltheid.

'Copie aan de Léden.

I

Sluiten