Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraófc uit de Re

folutien van de Heeren Staacen van Holland en Weft-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op

Woensdag den io Oöïober 1787*

ONtfangen een Miffive van de Praefident en Raaden van den Hove, gefchreeven in den Hage op heeden, houdende, tot voldoening aan hun Edele Groot Mog. Refolurie van ^(teren, der felver confidcratien en advis, op bet geproponeerde door de Heeren Gedeputeerden der Stad Delfr, tot qualificatie oD de Veertig Raaden der ielver Stad, om te formeeren een nominatie van een dubbeld getal van foo veel Perfoonen, als 'er nodig' 2vn tot fuppletie van foodanige Scheepenen, als in het geval, bv de gemelde Propofitie , raakende het haaien van eenige Reeiten een Stads secretaris en eenige Burgers uit hunne Huilen reet gewapende Manfchapyen en te arreüeeren op het Raadhuis fou den moeten fungeeren, breeder onder de Notulen van eüteren en in het gemelde Advis hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verflaan dat voorfz geproponeerde en advis daar op zullen worden geëxami neert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele G^or.JVlog- Gecommitteerden tor het groot Befogne met Commiffanflen van den Hove, en de Vergadering daar op ten fpoedigüen gedient van der felver cqnfideratien en advis.

Accordeert met voorfz Refolutien,

Advis van het Hof op de Tropojitie van 'Delft tot qualificatie op de Veertig Raaden der Stad Delft, om een nominatie van de nodige TerJoonen te formeer en tot fup' fktie van Scheepenen ,om inzeekere zaak te jungeeren. Commijforiaal

Sluiten