Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraófc uit de Refolutien

van de Heeren Staaten van Holland ende Weftvriesland, in HunEd. Groot Mog. Ver< gaderinge genoomen, op Woensdag den 17 September 17 88.

ONtfangen een Miffive van den Prafidenr en Raaden van den 4, ,

Hove, gefchreeven in den Hage den 16 deezer boid-nde / MZ"* Va*

dat tot voldoening aan hun Ed. Groot Mog Rko^fe an *? ,f V

den 5 Apnl deezes jaars gereed zynde om te dienen van der Hl * ?T&*

ver confideratien en advis op de temer o»™a» u» a atra2e) van A. UT.

nout Willem van Haaften^ «■ Bafen,

doch thans gevangen op de Voorpoorte alhier; om ter z ake v n X°*'

het geen in de jongfte troubles by hem mogt zyn misdreevcn h

onder de door hun Ed. Groot Mog. verleende Amnette e mo-' !, ^ f"

gen worden begreepen, ontfangen hadden deszelfs nader ReqSes. ?lor'erende r?'

te, by Appoinétement van den 17 July Jaatflleedeo; o ,2ie mJ% van mis'

van zyne fupphcatie met een fubordinaat verzoek dat voo „ dry£ ver hun Ed Gr. Mog begrypen mogien, dat doorhebie?mS

daadig zoude zyn gepleegd, hec welk niet door de voorri Am. ^

ren wordldyKk Mnde «ge^> of daar in niet zoude kunnen worden begreepen, of waar omtrent volgens zedert seëmaacerde Publicatie van den 17 April laatftleeden een jud\Jt\ onderzoek zoude moeten plaats hebben, hun Edele Groot Mog n dat geval al het zelve aan hem Suppliant zouden gelieven tf remitteeren &c. j welk Adres de Suppliant by een kfr overgeaee

Z^Zfnl Lfr^' ^ ë^pUeerd met erkentenis van fch,ld, betuiging van berouw en leedwezen, en belofte van voortaan in alle opzigten zig als een ftil en ruftig In»e?eeten e lullen Je draagen, de volkomentte gehoorzaamheid aa°n hun Ed G Mo " Souveraine bevelen en aan de Regeering der Stad Delft flipte lyk te zullen m agr neemen, en in het byzonder ook aan Zyne Hoosheid den Heere Pnnce Krfftadhouder in deszelfs PerfooTen eminente Charges allen verfchuldigden eerbied te zullen beSyzcn .

N^aÏ^"??C Mem°rie tCVenS Cen VCr20ek' dat lp by'

Hofs Advis, ten aanzien zyner voorfz Requefien zodanig gun-

ihg reguard mogt worden genomen, als of dezelve aan Je Rel ^ueflen waren geannexeerd, of wel, als of voorf. Requelten daar meede waren geamp heerd, en imploreerende de Suppliant oP bovengemelde zyne belydenis van fchuld, betooning van berouw en leedwezen mitsgaders volle verzekering van behoorlykeTderdaanigheid voor het toekomende, 's HoYs favorabel Advis" ten einde hun Ed. Groot Mog. al het geen door hem eenigzints man

f iat infertio.

Waar op gedelibereert en Copie van voorfz Advis en Bylaaee verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft en Hoorn, om daar op te verttaan de intentie van de Heeren

dSb«a^DCiPa ' 6 fiDaale Ref0lutie u"«eftclt 101 ^dere

Accordeert met voorfz Refolutien.

Sluiten