Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Extrad uit de Re-

folucfen van de Heeren Staa. ten van Holland ende WeilVrieslandc vin hun Ed. Groot Mog. Vergadennge genomen op

Pry'dag den 3 03'ober 1788.

DE Raadpenfionaris heeft ter Vergadering gerapporteert, dat de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befoigne, metCom» mirTariflèn van den Hove, in gevolge en ter Voldoening aan hun Ed. Gr. Mog. Refolutie Commifloriaal van den 8 Mey deezes jaars, hadden geèxamineert, het advis van de Praefidem en Raaden van gemelden Hove van den 7 te voren, uit kragt hunner Edele Gr. Mog. Refolutie van den 13 Maart 1788 op de Requelte van Hèadrik Snep± KaarlTemaaker te Delft, dög thans Gedetineerde op de Voorpoorte van gem. Hove, ten einde te worden gecom* prashendeerd in hun Ed. Gr. Mog. Placaat van 'Amneftie van den 15 February laatftledeen, en mitsdien te obtineeren een volkomen Amneftie en vergiffenis van al 't geen ter zaake by de Requelte gemeld door hem mogte zyn gecommitteerd, met lalt aan den Procureur Generaal om den Suppliant het efïecl en gevolg der voorft Amneftie ruftelyk en vreedelyk te laaten genieten , zonder de tegen hem ondernomen Procedures eenigfints voorr te zetten, maar herri uit zyne detentie te relaxeeren; zynde het verzoek nader geamplieerd, dat aan hem in allen gevalle ter zaaké van 'zyn gecommitteerde Brieven van abolitie in optima forma mogien werden verleend; benevens de nadere Requelte van den Suppliant, den Z9 Augufty by Copie aan de Leden gegeven, waar by op finaale difpofitie op zyn voorfz verzoek heeft geïnfteerd. ~—— Als mede, tot voldoening aan de Refolütie CommiiToriaal van den 9 Juiy laatftleden, het advis van den Hove van den 14 Juny, uit kragté van het appointement van den 8 Mey op de Requelte van Frans Willem Btiyzer, Burger en Ingezeten der Stad Delft, thans Gedetineerde op de Voorpoorte alhier, tendeerende om als nog het effeét te genieten van hun Ed. Gr. Mog. Amneftie van den ij February 1788, immers en in allen gevalle om, ter zaake van het door hem gecommitteerde, by zyne RequeÜe vermeld, te obtineeren Brieven van abolitie in optima forma. —— Mitsgaders, in gevolge de Refolutie CommiiToriaal van den 30 July laatilleden, het advis van den Hove van den \% te voren, uit kragte der Refolutie van den 5 April op de Requelte van Jobdnnes Sanders j Burger en Inwoonder der Stad Delft, tendeerende, na pramifTe van zeer fubmüTe en berouw betonende expreliien en betuigingen, ten einde hun Ed. Gr. Mog, den Suppliant het geen hy gedaan heeft, gelieven te vergeven, en hem mitsdien mede onder dé verleende amneliie te begapen.

A Dat

Rapport l'h de zaaken viïtê Snep, Buyzer en Sanders, te 'Delft, concern eer ende hunne veri zoeken om Amnefiie of Aböïrtie.

Ovcrge'ïéè* men.

Sluiten