Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Hoog Mogende Heer en!

WY hebben gemeend ter kennifle van Uw Hoog Iviog. te moeten brengen, dat Wy op den i deefer hebben ontfangen eene Miffive van den Hoogen Krygsraad der vereenigde Nederlanden, hebbende tot Bylaage eene aanfchryving van de Edele Gr. Mog. Heeren Staten van Holland en Weitvriesland, in dato 30 Mey laatüleeden ;en dat Wy Ons als Capitein Generaal van de Unie daar op verpligt en genoodfaakt hebben gevonden om aan den gemelden Hoogen Krygsraad een aanfchryving te doen, alsmede om op gifteren aan hoogft gemelde Heeren Staaten van Holland en Welïvriesland eene Miflive te fchryven, van welke aanfchryvingen en Miffives, Wy de eer hebben,hier neevens, Copien ter Tafel van Uwe Hoog Mog. te brengen, aan den inhoud van welke ftukken, Wy de vryheyd nqemen ons te refereeren.

Waar meede*

Hoog Mogende Heeren > &c. In 'sGravenhage den 13 Juny 1783.

Geteekent,

W, Pr* v. örasgb.

A Door-

Sluiten