Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

digheid van de Kamer van Heeren Burgemeesteren deezer Stad veel minder om die Kamer te ontnemen dat Gezag en Directie , 'welke aan dezelve naar den aart en |Conftitutie dezer Regering wettMvk toekomen, het niettemin zeker is, dat ook, naar de primkive Conftf tütie van die zelve Regering , de Heeren Veertig Raden niet kunnen nog vermogen te worden gepriveert van het Recht, om over zaken Stads Fmantie betreffende , te helpen delibereren , adviferen en con* cluderen; waarom de Ondergetekende aan UEd: Achtb: in bedenking; zouden geven, of niet uit het midden van UEd: Achtb: behoorde se tC^nT)ue P^nent Collegie van Finantie , aan het

hoofd hebbende één der Heeren Regerende Burgemeesteren in der tyd, en aan welk Collegie het werk van de Finantie zoude behoren te worden gedemandeert , zoo nogtans , dat door dat Collegie geen INegotiatie van Penningen , extraordinaire Uitgaven , verhoging van Iractementen verlenen van Gratificatiën , daar onder begrepen het Emeritus verklaren van de Twee 's Lands Predikanten, .voor zoo ver net btads Iraclement aangaat, of iets wat tot eenig merkeiyk bezwaar van oe Stad of Ingezetenen van die konde ftrekken , zoude mogen worden geaccordeert, dan met voorkennisfe en approbatie van Heeren Veertig Raden en Vroedfchappen.

Dat wyders uit het midden van UEd: Achtb: zoude kunnen worden aangetteM een Collegie van Fabricage of het tegenwoordig fubfifterende ^oüegie door UEd: Achtb:, ter wegneming van alle difficulteiten, worden geratiriceert; zoo echter, dat gene nieuwe Werken nog buitengewone Reparanen of ivlelioratien zouden mogen worden gemaakt d m met kennis en confent van UEd: Achtb: '

En nadien hier voren is aangetoond, dat de jaarlykfche Uitgave der fiavenmeesteren het vermogen der Stad te boven gaat, en vervolgens hier in noodwendig verandering zal dienen gemaakt te worden te meer, om dat de vermindering derzelver Uitgaven eene dadthke uitwerking kan doen, daar de natemeldene middelen van redres meelt -il w t vtrvofg zullen moeten werken ; zoo hebben de Ondergetekende hier omtrent vernomen de gedagteh van het tegenwoordig Collegie vin fabricage, volgens wiens Opgave daar toe in den tyd van drie Taaren is gemeend nodig te zyn , te weten voor de Stad een Somma van j 93000 - ; - 5 en voor Delfshaven een Somma van ƒ 33000 5 - dan vermits de Ondergetekende moeten fupponneren, dat, nadien 'er reeds zulke importante Sommen tot de Fabricage befteed zyn, alles wat daar toe betrekkelyk is, tegenwoordig zig in een goedeifStaat bevind zoo zouden zy van oordeel zyn, dat'er een mindere en een jaarlyklche vafte Som tot het Werk van de Fabricage behoorde bepaald te worden, en wel tot dat van het Haven meester fchap binnen en buiten een Somma van ƒ 84000 - 5 - ; terwyl dat van Delfshaven op ƒ 33000 - 5 - j gefixeert zoude kunnen blyven, elk in en geduurende -Drie Jaaren , daar onder begrepen de reeds gearresteerde nieuw te makene Werken, makende dit voor de Stad jaarlyks een Somma van ƒ 28000 - ; - ; en voor Delfshaven een Somma van ƒ iiooq - ï - ? «-n buiten welke Somma de Commisfie niet zoude behoren te <?aan' dan met kennis en goedvinden van UEd: Achtb:, immers en invallen gevallen dat men hier van eene proeve voor den tyd van Zes jaaren

C zoude

Sluiten