Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bylage D. N? 3.

Lyste of fpecificatie van zoodanige Ampten en Officien in de Ambacht sheerlykheden dezer Stad, ivelke by Commisfaris f en of den 6. January 1784, door Heeren Veertig Raden tot onderzoek van Stads Finantie verzogt en gecommitteert, geoordeeld worden van dien aart en natuur te zyn, dat blyvende de jaarlykfche Recognitiën van ouds daar op gefield , nog in 9t vervolg zouden kunnen worden belaft met de navolgende R ecognitien by aankomft, te weten:

Oude Jaarlyk- 1 Recognitiën Verfchil tot

fche Recogni- aankomende verbetering

tien te blyven | te betalen. der Finantie.

in vigeur.

. Voorburg.

f 100 - ' - ' Schout - ƒ 360 - ; - ;

- 500 - ' - ' Secretaris - 3400 - ; - ;

_ - - Notaris - - eoo - ? - s

, 25 - ' - ' 't Bodens Ampt - - -

Als Bidder ter Begravenis - 75 - ; - J

- Mantel Verhuurder

. 05 - 5 - ; leder der 2 Marktfchippers

van Voorburg op Delft -

Hof van Delft.

- 500 - 5-5 Schout - 540 -5.5 -1375 - ; - ; Secretaris - 210 -5-5

Biesland.

1 - 10 - ' Schout - - - - 40-5-5

- 125 - ;-5 Secretaris - - - 40 - 5 - ;

Overfchie.

- 100 ' - ' Schout - - 320 - 5 - 5

- 200 - 5 - 5 Secretaris - - 710 - ; - ;

teffens Notaris zynde - 25 - 5 . s

- 25 - 5-5 Gerechtsbode -

ƒ2776 - IO - f 6320 - 5 - 5 ƒ 6320 - s - ;

Schoonderko.

Nieuwe Recognitie jaarlyks.

ƒ 120 - 5-5; Het Schouts en Secretaris Ampt - - - 460 - 5 - 5

ƒ 67O0 -5-5 ƒ 678O - 5 - 5

Sluiten