Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tropofitien vervat in het Generaal

Rapport^ ter Vergadering van de Heer en Veertigen en Vroedfchappen der Stad Delft op den 29 Mey 1784 overgebragt door de Heeren y op den 6 Januaty daar bevoorens tot Examen van Stads Finanti e gecommitteerd; voor zoo verre dezelve Propofitïen by Haar Ed: Achtbaare 5 't zy conform de gedane Vlorflagen 5 '/ zy met eenïge alteratien en veranderingen %yn geconcludeert y of wel voor als nog zyn in Adv is gehouden; Mitsgaders de belastingen in de refpeilive Bylagen vant voorfz. Rapport opgcgeeven, zoo als dezelve, volgens Refoluüen daar neevens gemeld ^ zyn gedrrefeert.

23 November 1785, Heeren

Gedeputeerden ter Dagvaart geqivalificecrt, cm op hetEffeét der geaccordeerde Loterye te infteeren.

20 December 1785, Rapport van voornoemde Heeren Gedeputeerden, dat ingevolge opgem: qualificauede vereifchte inftantien waren gedaan, metverzoek dat de Leed en van HunEd. Groot Mog. Vergadering daar van aan de Heeren hunne Principaalen. geliefden kennis te geeven, ten einde dezelve in ftaat mogten werden gefteld om op dit Werk een favorabel advis uit te brengen.

51 January 178Ó, op 't verzoek van Heeren Burgemeesteren gerefolveert, de Heeren van de Ridderfchap en de refpeftive Steedeu te verxoeken om hunne Gedeputeerden nopens de geaccordeerde Loterye aan deeze Stad, met een favorabele Last te willen voorzien , gelyk dan ook daartoe de nodige Misfiven in 't begiu vau February zyn verzonden.

Propofkie 1.

(3mme ter Vergadering van Haar Edele Groot Mogende te infteeren op de Verzorging van het dadelyk Effeel: der verzogte en geaccordeerde Loterye.

A 2, Of

Sluiten