Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelykheid.

Ao. 175?6.

DE ONVERWACHTE

Dingsdag

VRYHEID. No, 23.

CO U K I E R.

den 12 July.

tweede Jaar der vernietiging van het Stadhouderfchap.')

Dit Blad word tydelyks mede uitgegeven te Appingadam by B. Kmpinga; Winfchoot, H. J. Vinckers; Scheemda, ^idolf Balhof; Nieuwolda, Weemko Jurjens ; beneden Pekel Aa, Harm J. Middel; Zwolle, M. Tylen Zoon; Deventer, jf.N.Stitzinger ; Campen, jf. T. Brok; te Leeuwarden, Ji.Jeltema, en verder alöm, voor den prys van een'Stxm.

Heden over VEERTIEN dagen op den 25 dezer, zal de volgende Onverwachte Courier No. 24. op de gewone tyd en plaats worden nitgegeven.

Strafbare blydfchap der Oranje Klanten,

Jp^j? e Oranje klanten zyn dan zedert indagen dromj-j, fa mels op de been geweest, en weetje wat ze

!L I 3 J aan ^e 'ianc* hGDDen gehad? wel! de victories l-Tl X-J (F van de Keizerlyken aan den Rhyn!! ik woon *Tlt=if % dan in een groot dorp, moetje weten, daar zie en hoorje nog al zo iets, —'\vy hebben onder anderen zo'n Do&jr in de Medicynen by ons, dat is dan een rechte Haze windhond, want voort is hy op de been om, wanneer er nadelige tydingen voor de Franfchen inkomen, dezelve met duizend opgecierde leugens te verfpreiden. Voor een dag of acht, kwam hy by myn buurman, die fterk van de couleur is, met geweid de deur in ftuiven. Goeden morgen! goeden morgen! hoorde ik hem Troepen, beste tyding! de Keizerlyken 'hebben 8ocoo man Franfchen aan den Rhyn gedood en vermoord, van onze Soldaten zyn meer als 1400 man na hun overgelopen, Dusfeldorp is óver, en denkelyk zvn de Keizerlyke reeds binnen Nymegen, en daarmede vloog hy het huis weder uit, zeker om deze leugenachtige tyding verder te brengen.

Zo loopt deze vent geheele dagen rond, om valfche tydingen te verfpreiden, dewelke de domme en eenvoudige luye op ons Dorp, alle voor waarheid aannemen, en zig daardoor onder malkander ongelukkig maken, ik,weet niet hoe deze

Docfor dat zo wagen durld! Nu dat is tot darentoe,

alles heeft zyne t\d, zegt Salomon, en waarentig die wist

wel wat hy zei!' Ónze Dorp is GROot en misfehien

fchuilen er wel ander Kuaapen onder, die van eene zogenaamde groote afkom/I zyn, en nu de nyd hebben dat zy den boel niet in de war kunnen krygen, maar evenwel het is Broederfchap! rampzalige Broederfchap! die ons Patriotten nog na den drommel zal helpen

Nu hiervan op een ander keer.— Van daag moet ik myn hart eens ter deeg ophalen, om de tydingen die wy wegens de bovengemelde Bataille van de Keizerlyken en Franfchen in de Groninger, Ommclander en andere Couranten, welke wy hier op Dorp met de Post of Snik (ik wcqt niet op wat manier zy komen) ontfangen hebben, van achteren tot Voren te bekyken, 'en dan zal ik eens zien wat van de zaak is, waarheid of leugens. Zo veel hebbe ik al begrepen, dat bv de zogenaamde overwinningen der Öostenrykers'zixaös eerst Verlies, dan Versterking en eindélyk Victorie te vinden is—en dat is tog al heel raar, luister dan:

M a n n e 1 m den 14 "Juny. Heien, heet het, met het aau-

breeken van den.dag hebben de Franfchen een aanval gedaan op de gantfche Oostenrykfche linie; voornaamlyk echter by Rehbach, in den beginnen wonnen zy eenigen grond, naar den kant.van Rheingenheim en Schitterfad, alwaar de OostenrykfcJ^^orpostcn terug moesten trekken; tcrftrnd daarop cv neigende Öostenrykers ver a*rj?i

namen hunne i ; laat * > fer !"-, Franfchen, v Cavallery V0^'^ ' . . nog op deze middag hoorde men rie

en verfcheide wagens met gekwetften , v<ii de Vry-Corpfen , onder welken zig een Ge bevind, wprden hier binnen gebragt [ziet gy wel Medeburgers! Verlies — Versterking — Victorie] Zo ging het op den 1 ■•'en , en meent gy dat de toon van den 15 anders klinkt? — zeker niet! — dus luidt zy kortlyks. •— In de twee èerfte uitren van het gevecht verloren de Keizerlyke meenig dapper Man; maar nu kwam den u4arts-H'ertog Karei hun te hulp, en de zegen verklaarde zig terftond voor de Öostenrykers, 't was des ook weder 't oude, Verlies —Versterking — Victorie. • Dit gefchiedde tusfehen 4 en

5 uuren maar, (gy moet toch vooral medelyden met de Öostenrykers hebben ; o zy koopen hunne overwinningen z» vreeslyk duur!) ten 7 uuren zag 't 'er weer bedroefd voor hun uit, zy verloren veel Volk en hadden zy moeten retireeren, zo hadden zy zig achter de ftad, (Wetzlar) geplaatst, waardoor deze groot gevaar zoude hebben gelopen; maar geen nood! het kwam 'er niet toe; zy kréègeh verf er-, king van Keizerlyken en Saxen; en nu was het lotbeflist — de zegen was hunner — des ziet gy alweer — Verlies —- Versterking — Victorie. — Nu was 't

Op myn ziel! vlieg naar de Bergen !

Ja niet alleen trokken de Öostenrykers nu andermaal op den berg aan, maar zy ftooven ook, zekerlyk.

Gelyk de losgeborflen flroom'en, het bosch in, en — daar kreegen jou de Franfchen eens

recht van den har op fa fa ! ■ En wie zou aan dit allés

durven twyfelen, daar men verzekert dat de Inwooners van

Wetzlar alles uif hjjine huizen hebben kunnen zien?

Is dat niet een certificaat van waarheid, waarover niet eens gedacht behoeft te worden ?

Den rödcn, des avonds ten 6 uure, warende Oostenrvkers nog bezig met de Franfchen te vervolgen; zy gevoelden niet eens dat zy nu reeds tot den derden dag hunnen arbeid , in den loopbaane der overwinninge vervolgd hadden, zóndér 'eens te rusten — onophoudely'k werden veroverde

Sluiten