is toegevoegd aan uw favorieten.

De onverwachte courier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,. enger plichten te rpreken —ren bewyze daarvan, wr/ltek-

ke' hfer onder anderen de maniere a.an de Staatcn van „ Stad cn Lande.''

.Hier was nu de juiste plaats geweest, dat Strubberg, zo hy het tegendeel van het geene hy boven aanhaald, overtuigd' was geweest, had zeggen moeten: Schiefer fpraj: A-an de deugd en de uitoeflening van derzelver plichten , -maar hy zeli's gaf zig over aan de grootfte zedeloosheid — zyn gedrag was ten hoogften flccht

zyn hart geenzints braaf hy zogt andcryi tot het

uitoerTenen der deugd aantezetten ■ maar hy zelfs,

,gaf door zyn eigen gedrag, door zyn ommegang en levenswandel de duidelykfte bewyzen dat hy verre verwyderd was eenige deugden zeiven te bezitten — hy fprak van braafheid maar hy zelfs was bezjeld met allerhande by-oogmerken — eoliad Strubberg hierdan opentlyk moeten fpreeken, en als Man -van eer zyne gezegdens met bewyzen (laven, Maar neen! -van dit alles leezen wy niets, Strubberg die zo plechtig beloofd aan de waarheid hulde te zullen doen, ondermynt dus de waarheid door zyne ftilzwygendhcid , en door hef tegendeel niet te bewyzen, hy vertoont dus in geenen dcele dc man te zyn waarvoor hy hebben 'wil, dat zyne Lezers hem in den eerden opllag zullen houden; dan laat ons verder gaan.

„ Dit fpreeken, vaart Strubberg voort, van de deugd „ (waarvan 'hy ten bewyze byerengt de Memorie van de „ Staaten van Stad en .-Lande) konde niet misfen of de „ menigte (wat vtor menigte') moest den fchyn (wat voor „ fchyn?) eenigen tyd voor wezenlykheid omhelzen.

Dan eindelyk verdween ook hier,'zegt Strubberg, gelyk overal op deii duur de fchyn over de allongskens opkomende Zonne der waarheid — (op eenmaal wierd dan alles dutfier 11 — cn wel,ter gelegentheid dat eenige Amflcrda.mmers die gevlucht waren, eenig licht over de perfoon van Schaf- ■ fer verfpreiden , — en deze lichfverfpreiding had ten gevolge, dat by veelen, het op hem gefielde vertrouy/en, verzwakte, en by veelen geheel verdween, (nieuweproeven van waarheidsliefde, die wy naderhand zullen beoordeelen 1)

„Daar egter, (vaart hy voort) op verre na, niet allen „ hieromtrent eendemmig denken — (dat heef: hy wel! „ daar fcheeld zeker vry veel aan!) — daar de Regee„ ring dezer Stad, heeft kunnen goedvinden: het befluit „ in den Jaare 1705. genomen: (de maoye refolutie! van „ zuiveren, of de Stad uit; — dit jtroeffuk van diepe „ Rechtsgeleerdheid en doorknede Staadkunde.) te ver „ klaren voor WILLEKEURIG, WED ER R EC11TL YK, EN „ DISPGTIEK (natuurlyke gevolgen van willekeurige han„ delwyzen) het zelve te dellen buiten werkinp met macht „ aan 'f. F. Schpeffer H. Z. om daarvan kef nodige ge„ bruik te maken. Zo vermeent Strubberg nu, de waar1 „ heid geenen ondienst te doen , wanneer hy alle de ftuk„ ken, die hy, betrek lyk myn perfoon, flechts heeft kunnen „-machtig wórden, aan bet'algemeen bekendmaakte, daar„-mede,.gelyk hy zig uit drukt, deze onpartydigee cn vcr„ lichte Rechter in ftaat worde gefteld om uitfpraak te doen M aan welke zydc de waarheid zy, enz., ter wyl hy by het ., flot betuigd: dat by zig voor zyne geringe moeite génoe'g„ zaam zat belóond rceken enz. wanneer de Waarheid daar., door mr.g- zegepraalen. '*

Zie daar Medeburgers-! de drangreden dfe Lambert Strubberg opgeefd, waarefoor hy .bewogen is geworden 120 bladzydenan 8vo. voltekladden. Myne Aanmerking daarover, zal ik tot eene volgende gelegentheid beiparen, dewyl wynu nog eenige ogenblikken zullen moeten te .rug keeren tot de r^aük zelf.

Myn bibyk verze^k by de-Munjcipatireit te Campen: om .:>>py' dier authèntiaue ftukken. als mede, het horen van Justificaticn, van de"'vind gewezen zynde, hebbe ik by djic en hy het -vervolg hunner handelingen , my .zeer lydelyk jed ragen, dtfwyl Runhart zig met het zekere vooruitzicht

vertroostede dat hun Befttfnrwel fpoedig door eene "Menfchclyker Regeering zoude vervangen worden ; gelyk dan ook eenige maanden daarna gebeurde, wanneer alle' de leden dier Municipaliteit, door het Volk van Campen op eenen dag tcgelyk van hunne posten wierden ontflagen , waaronder ook Lambert Strubberg behoorde, die insgehk* lid dier Municipaliteit was, en ten tyde yan zvn ontil'ag, zo ik meene, als lid in de Vergadering der. gewêzene Iloogmegende Heeren.gcplt&iO; zat, maar toen .aanftonds gerappelleerd en t'huis geroepen wierd.

_ In de plaats dezer van hun bewind ontflagene Municipaliteit wierd door het Volk eene geheele nieuwe Regeering gekozen en aangefteld, dewelke alle de vorige Refolutien of befluiten ten mynen opzichte wederrechtlyk genomen, dadelyk vernietigden het gehouden gedrag dier vorige Bewindslieden voor-willekeurig, wederrkchtelyk en Di>potiek verklaarden, en my in myn eer en goeden naam, zo als ik my met er woon te Campen gedragen had , herftelden zie hier daarvan het bewy».

Extract uit de Refolutien van de Municipaliteit der Stad CAMPEN, den 19 April 1796.

Ter Vergadering zynde ingekomen een ampel gedetailleerd Addres van den Burger JAN FREDRIK SCHAFEER H. Z. gefehreven uit Groningen den 9 Maart dezes jaars, in houdende, na .allcgatie van verfcheidt ne redenen en bewyzen van eene Wederrechtelyke cn Willekeurige handelwyze yan de voormalige Regeering ia den voorledenen Jaare teu zynen opzigte gehouden. Dat de daarby gemelde Refolutien Biogten worden geroyeerd, ten minften buiten Effect gefteld.

Is na rypc deliberatiën en examen der daarbv gcallegeerde (Jukken en bewyzen, »er.dezer zaak relatief, én gelet zynde op de gemotiveerde redenen, breeder.bv het Addres gededuceerd, goedgevonden en verftaan, aan gemelde Burger J. F. SCH/EFFER H. Z. te kennen te geven, gelvk zulks gefchied by dezen-.

„ Dat aan de Municipaliteit geene gefundeerde redenen „ zyn voorgekomen, zo in de genomeneRefolutien als in de „• il-itelyke demarches in den afgelopen j^are tegen den Per„ .zoon van genoemden Burger genomen en gehouden, wel„ ke het gedrag en de maatregulet: der vorige Regee.„ ring, zouden kunnen jpustificseren, maar dat toen eene „ WILLEKEURIGE en GEHEEL WEDERRECHTELYKE * handelwyze heeft plaats gehad. Waarom zv dien gant. ':h"n toedragt der zaake met alle deszelfs gevolgen

houd voor ONWETTIG en DESPOTIEK, hetzelve geheel „ afkeurende by dezen."

,En is dien ten' gevolge w.ydcrs verftaan te vcrklaaren: dat al het lsefive en fletrisfame voor den verzoeker in evengemelde ftukken te vinden, by dezen zal zyn en blvven weggenomen cn .opgeheven, even als of daarvan nooit'iets geëxteerd hadde, en hy dus volkomen .erkend verd, by deszelfs Eer en goeden Naam, zo als hy zig 'hier met der woon te Campen gedragen heeft, te zyn gebleven.

En zal Extract dezes, aan gemelden Burger J. F. SCHEPPER H. Z. werden ter hand gefteld, ten einde daarvan altoos het nodige gebruik tc kunnen raaakec.

Pro vero Extraöi.

J. J. SNIET, Secret.

Met den eerften zal myn 4de Stuk volgen.

Groningen JAN FEDR. SCH/EEFFER ;r. z

den 18 Augustus 1797.

Tc Gror.inrren hy Lconard Boit, in de Heeré ftaat.