is toegevoegd aan uw favorieten.

Deductie, Hendrik Rietveld, schout-by-nagt [...] impetrant [...] contra mr. Joan Cornelis van der Hoop [...] advocaat fiscaal van het Collegie der Admiraliteit [...] gedaagde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

Art.

7 Derze/ver rescriptie wederom overteneemen, en daar mede op de veiligfte

en fpoedigfte wyze doenlyk te repatrieeren:

8 De voornoemde Lieutenant Eye, gereed zynde om wederom van Curacao

na Europa te ftevenen, geeft op den iaden van gemelde maand daar van kennis aan den Impetrant in zyne voorfz. Qualiteit;

9 De Impetrant zendt vervolgens op den i3den een Officier aan Gouverneur en Raden van Curacao, ten einde te verzoeken,

10 Dat de Haven mogt gefloten worden,

11 Welke aanftonds aan dit verzoek voldoen, en het fluiten der Haven by Pu¬

blicatie bekend maken aan alle de aldaar liggende Scheepen en Vaartuigen.

12 Deeze voorzorg was nodig, om voortekomen,

13 Dat het aanftaande vertrek van 't voorfz. Advys- jagt niet door vaartuigen,

onder vlaggen van Neutraale Mogendheden vaarende, aan vyandelyke Scheepen wierd bekend gemaakt;

14 Doch daags daaraan, namentlyk op den Udenjuny, wanneer hetgernelde Advysjagt nog niet was vertrokken,

15 Vindt C. Geerman, voerende' het gewapende Höekerfchip, de Vrouwe

Machtelyne, goed den Impetrant te verzoeken,

16 Om in Zee te mogen loopen:

17 De Impetrant, natuurlyker wyze begrypende , dat het min of meer fpoedig

vertrek van 'c voorfz. Höekerfchip geenzints van zoo veel belang was,

18 Om tegen het gevaar, tot welkers afwending de vöorfz.' Haven gefloten'

was, te moeten opwegen,

19 Weigert om die reeden het voorfz. verzoek, doch accordeert aan Geerman,

op zyne aanhoudende Sollicitatie, gelyktydig met het Advys-jagt te mogen uitloopen,

20 Met by voeging, dat zulks naar alle waarfchynlykheid desZaturdagsden i^den zoude kunnen plaats hebben,

2ï En permitteert niettemin aan hem Geerman om op Saturdag, in den morgen, provifioneel tot voor het Fort, dat is, aan den mond der Haven, te halen.

22 Het voorfz. Advys-Jagt des Saturdags door wettige beletzelen nog wordende opgehouden, en dus niet voor Zondag ochtend kunnende vertrekken ,

23 Laat Geerman aan den Impetrant nader verzoeken, om noch dienzelfden nademiddag, voor het 'sLands Advys-Jagt uit, zee te mogen kiezen,

24 'c Welk al wederom door den Impetrant, by aanhoudenheid door de bovengemelde Confidentie te rug gehouden, finaal geweigert zynde,

25 Komg