Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

Gy hebt éeii Leeger teegen Spanjen, een in Savoyen , een by Geneve, een b.y Strasburg, een by Mentz, een by Trier. Gy moet de Maas verdeedigen teegen ten minsten 60,000 Vyanden, gy moet uwe Vrienden de Belgen, die zoo Ondankbaar zyn, dat ze u zouden doodllaan als ze konden, met geweld in toom houden; zoo dat ik, alben ik niet heel verftandig, wel kan nagaan, dat 'er een abuisje in uw reekening is.

Dumouriez.

Nu, zoo veel of weinig als wy dan komen, wy zullen uwe ryke Gewesten doortrekken als Vrienden en Broeders.

De Hollander,

Dat woordje Ryk, koomt 'er zoo wat gek in, Heer Generaal; en ik moet u waarfchouwen dat het by onze Hollanders uwe vriendfchap wat fuspeét zal maken, Maar waar gaat dat reisje zoo na toe?

Dumouriez. Na den Haag* teegen den Stadhouder.

De Hollander.

Die Stadhouder is tog ook een Batavier, hy is ook een Burger, die aanbraak heeft op de befcherming van 't Land. Öp die manier zou je my ook met 60,000 Man uit myn huis moogen jaagen.

Dumouriez,

Ja maar hy is de aanvaller, en de bewerker van alle onze onheilen*

De Hollander.

Onheilen? welikdagt, dat je zoo gelukkig waert. Dat had je

daar llclarrt-. Trrofg;p»pt-<=»i->- Von Ac* innv,nllA„ rwn «It-ri Ct-o/^Vmilrlf»** <^p

u kan ik niet fpreeken, want daar heb ik nooit van gehoord.

Dumouriez.

Hy en de zyne hebben de ftoutheid van zig te verdeedigen; 't zyn Geweldenaars, die uwe Landen onder water zetten.

jDe Hollander.

Om je de waarheid te zeggen, Heer Generaal, ik zou ook liever myn Land voor een poos onder water zetten, 't geen ons tog wel eens meer gebeurd, dan 130,000 Vrienden zonder kousfen en, fchoenen in onze ryke Gewesten te ontfangen.

Dumouriez.

Maar wy zullen ons zeer wel gedraagen, en alles contant met Asfignaaten betaalen.

De Hollander.

Bewaar gy liever uwe Asfignaaten., Baasje, en laaten wy onze Guldens maar houden. Zyt gy maar vry, en laat ons maar flaven zyn, gelyk wy zeedert 200 jaaren geweest zyn. Gaat gy maar liefsteen andere kant uit. De Waereld is groot genoeg voor u en voor ons.

Dumouriez,

ïk zie wel, gy zyt ook een Dwingeland, en als ik koom, zult gy ook uw hoofd op 't blok leggen.

De Hollander..

Wel dan is 't nog de pyne waard, dat wy 5er eens om vegten.

Sluiten