Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 LOUIZE EN VOLSAN,

thans meer dan ooit dat ik u myne omftandigheid moet verzwygen.

de graaf.

Welke kunnen toch de geheimen zyn, die gy genoodzaakt zyt my te verzwygen ? gy doet my beven ! bedenkt gy wel hoe verre de verbeelding van een' vader kan gaan ? uwe fmart treft my , en gy zyt niet gevoelig voor die, welke uwe wreede achterhoudendheid my doet gevoelen. Ik ben wel beklagenswaardig, wyl de band van vertrouwen tusfchen ons niet meer beftaat... en gy hebt moeds genoeg myne verzoeken te wederftaan.

volsan, hem den brief openende.

Lees, en beklaag uw' zoon.

de graaf, na gelezen te hebben.

Omhels my... omhels uw' vrind.

volsan.

Gy drukt my aan uw hart!

de c r a a f.

Ik heb gezien dat gy zwak zyt geweest, en 011. geluk'rig zyt; gy zult ondervinden hoe voordeelig u uw vertrouwen te mywaart geweest is. Voor wien toch heb ik de waereld leeren kennen, zo het niet voor myn' zoen is ! in u befta ik meer dan in my zei ven ; ik zal u raden , u troosten , en uw hart de kracht van het myne byzetten; men heeft nimmer alles verloren als men het hart 'van een' vader behouden heeft: het jonge meisje, dat u zo vurig be.

mint,

Sluiten