Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND.

KOFFY en THE E-G E L D.

Wordt geheeven by Tauxatie, welke drievoudig is.

i. Of naar de Ampten en Bedieningen, die iemand bezit, bekent in de 2oofte Penning.

a. Of naar het getal der Domeftiecquen, die iemandt houdt.

3. Of zoo iemand geen Ampten heeft, en geen Domeftiecquen houdt , naar deszelvs Inkomften , te rekenen volgens het vorige Jaar.

NB. Zoo iemand, getauxeerd zynde naar zyn Ampt of Bediening, minder zoude betaalen dan zoo hy naar het getal zyner Domeftiecquen wierd getauxeerd, die moet naar het getal zyner Domeftiecquen worden getauxeerd.

Insgelyks die één Dienstbode heeft en 800 gis. inkomen , moet niet naar zyne dienstboden, maar naar zyne inkomften getauxeerd worden. Invoege de Tauxatie moet gefchieden naar de hoogfte Clasfe, waar in iemand kan begrepen worden te behooren.

De ifte wyze van Tauxeeren is.

Alle Beampten, Officianten en Bedienden voor zich en hunne Huisgezinnen , de Domeftiecquen daar by gerekend, naar den aanflag in het Ampcgeld als volgt:

Die aangeflagen zyn op 1500 gis. en daar boven

Jaarlyks ƒ15- :• :

op 1200 gis. . . . . . ƒ 12 - : - :

— 800 gis ƒ8-:-:

— 600 gis ƒ6-:-:

— 500 gis ƒ 4- =■ :

— 4oo gis ƒ3'-:

— 300 gis. . . . . . ƒ2-:-:

De 2de wyze van Tauxeeren is.

Voor 5 Dienstboden en daar boven . ƒ20- :- :

4 • - • 'ƒ16- :- :

3 . . . ƒ12. :- :

2 ... ƒ 8- :- :

i . . . ƒ4-:-:

♦ 26* $ KOFFY en THEE.

HET STICHT UTRECHT. KOFFY, CICERS en THEE. Zie Ordonnantie van den 23 April 1755, en ie April 1767.

De Impost is gefteld, als volgt.

Het pond rauwe Koffyboonen . . 4 Stuivers Het pond gebrande ... 6 Stuivers Het pond Thee .... 8 Stuivers

Deze Impost wordt ten platten Lande geheven by

Aanfchryving en Omflag. In de Steeden Rhenen,

Wyk en Montfoort by Admodiatie, aan de Regeeringen derzelven geaccordeert.

In de Steeden Utrecht en Amersfoort by Tauxatie der Huisgezinnen: — En komt deeze geheele Impost aan het gemeene Land, uitgezondert 22 per Cent voor de Stad Utrecht en 25 per Cent voor de Stad Amersfoort , van het geen dezelve aldaar refpeétiveiyk opbrengt.

In Utrecht en te Amersfoort en in de Vryheden van dien, zyn de Huisgezinnen naar hunne vermogens en apparente Confumtie verdeeld in 6 Ciasfen, en de Huisgezinnen in elke Clasfe bepaald op een zeker getal van Perfoonen , boven welke de contributie niet toeneemt.

Kinderen onder de 4 Jaaren worden niet gerekend. Van vier tot 10 Jaaren induis worden voor halve, of twee voor een Hoofd gehouden.

Domeftiecquen behooren mede tot een Huisgezin.

De ifte Clasfe bepaald op 9 Perfoonen, betaald per hoofd Jaarlyks ƒ3-:-:

De 2^e Clasfe bepaald op 8 Perfoonen betaald per hoofd . . . . ƒ2.15- :

De 3de Clasfe bepaald op 7 Perfoonen betaald per hoofd . . . . ƒ2.10- :

De 4de Clasfe bepaald op 6 Perfoonen betaald per hoofd . . . . ƒ 2- 5- :

De 5de Clasfe bepaald op 5 Perfoonen betaald per hoofd . . . . ƒ2-:-:

De 6le Clasfe bepaald op 4 Perfoonen, betaald per hoofd . . . . ƒ 1-15- :

VRIESLAND.

KOFFY en THE E. De Impost is gefield als volgt. Het pond rauwe Coffyboonen . . drie Stuivers. Het pond Gebrande . . . zyff Stuivers. Uèt pond Thee ... agt Stuivers.

Deezen Impost wordt by Collecte over alle Ingezenen evenreedig en alleen ten behoeve van 't gemeene Land ingevurdert.

Deeze Belasting verfchilt by die van 't Sticht Utrecht alleen in de rauwe en gebrande Coffyboonen , als zynde dezelve ieder één Stuiver per pond, in 't Sticht hooger bezwaard dan in Vriesland.

Dog wanneer men de manier van invordering in 't Sticht nagaat, hier nevens op de 2- Colom te zien, zoo levert die zulk een klaare reeden van bewys op, dat men niet eens in twyffei behoeft te trekken, of Vrieslands ingezetenen zyn ten behoeve van 'f- gemeene Land, wegens dit Middel veel meer bezwaard, dan die van 't Sticht.

Want imo- wordt dit Middel in 't Sticht ten platten Lande geheven by Aanfchryving en Omflag.

20. in de Steeden Rhenen, Wyk en Montfoort by Admodiatie aan de Regeeringen derzelve geaccordeert.

30- In de Steeden Utrecht en Amersfoort hy Tauxatie der Huisgezinnen.

En 4°- van zoo evengemelde Tauxatie by Ciasfen is niemand vry, dan dezulken (NB.) die wegens hun gering vermogen worden gepasfeerd, en de zodanigen, die voor den Gerechte hunner Woonplaatzen onder Eede

verklaaren , dat zy geen Koffy , Thee, Cicers gebruiken ofte huns wetens ten hunnen Huize gebruikt wordt of geconfumeert. Zie pag. 27. ac Colom by na in fine.

Deeze verfchillende manier van Invordering is alleen voldoende, om het hier vooren geavanceerde, namentlyk dat Vrieslands Ingezetenen meerder hieromtrent

bezwaard

Sluiten