Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extra6t uit het Regifter

der Rcfolutien van de Hoog Mog. Heercn Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden.

Lun<e den 30 September 1782. ,

IS gehoort het rapport van de Heeren Pieck,en andere haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot faaken v(an de Zee, in gevolge en ter voldoeninge van der felver Refcdutie commiiloriaal van den 17 Juny laattileeden, geëxamineert hebbende de Refolutie van de Heeren Staaten van Holland en Weüvriesland, ten felven daage ter Vergaderinge yan haar Hoog Mog. ingebragt, waar by onder anderen infteeren, dat een Befogne met de Gecommitteerden uit de refpeclive Collegien ter Admiraliteit worde aangelegr, om te overleggen de gelykheid van conftrudie, verdeeling en equipeering van 'sLands Schepen. En daar op ingenomen hebbende de conlideratien en het advis van de alhier aanweefende Gecommitteerden uit de refpeftiveCollegien ter Admiraliteit deefer Landen.

Waar op gedelibereert zynde, heeft fijn Hoogheid ter Vergaderinge gecompareert zynde, niet alleen aangedrongen op de nvrtugUevd, dat Schepen in Linie flaande, het ielve figuur onder Water hebben, om egaal te kunnen manceuvreeren, maar ook ten üerkften geinüeert, om voortaan in vreedenstyd op den Sraat van Oorlog te doen brengen een vatte fomme tot het in Zee brengen van een jaarlykfche Equipage, en tot het verder repareeren en aanbouwen van Schepen, kunnende de Schepen die tegenwoordig gebouwd worden* en waar op met reeden foo lierk geprelTeert word, feekerlyk foo lang niet duuren als defelve fonden doen, indien een behooilyke tyd tot opbouw van defelve genomen had kunnen worden; op dat den Staat binnen korten jaaren niet weederom vervalle in defelve toeüand van weerloosheid waar in voor den aanvang van deefen Oorlog is geweelt, en waar van dagelyks niettegenüaande alle aangewende devoiren de ongelukkige gevolgen worden geilen: En is vervolgens goedgevonden en verihan, nade* maal het van feer veel utiliteit voor 'sLands Marine fal zyn, in gevalle, oveieenkomftig het voorfz geproponeerde by de Heeren Staaten van Holland en Weltvriesland, de ellentieele dispariteiten in de conüruftie, verdeeling en Equipagie van 'sLands Schepen onder de verfcheide Resforten deefer Republicq tot uniformiteit en gelykheid kan worden gebragt ; en het fautive, het geene daar omtrent, hier of daar plaats mogte hebben op de beft mogelvke wyfe gecorrigeert. Dat fulks tegenwoordig vooral dies te meerder nodig

A is«

Sluiten