Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Rapport aan Zyne DoorlugtU

ge Hoogheid 3 den Heere Triitcè van Orange en Najfau &c. &c. &c. -van den ondergeteekende Schout by Nagt van Holland en IVeftvricsland.

"TjEn 9 Oaober laarftleeden, tegens den,avond my aan Boord begeeven hebbende van 's Lands *Schip de Admiraal de Ruyrer, om in gevolge de ordre van zyn Excellericie den Heere Vice-Admiraal A. Hartfinck. het Commando van het Esquader dat na Zee zoude gaan om te kruyflen, 0p my re neemen, zoo liet ik den io dito 'snagts om half twee, Sein doen om zyn Anker ie ligten, zynde de W ind aan het O. Z, O. met een Bramzyls koelte, 'smorgens om half acht uuren wierd het Sein gedaan om Anker te ligten, en onder Zeyl te gaan, gclyk dan ook de andere Schepen van het ksquader deeden, beitaande dezelve uit de volgende Schepen, ah:

d'Admiraal de Ruyter 64 Siukken, Capr. A. H. C. Sraringh

Utrecht 64 Stukken, Gapt J. P. van Braam.

Unie 64 Stukken, Gapt. L. M. Grave van Weideren.

d'Conenaar 6^ Stukken, Capr. F. Hoofd. En de Kotter de Meermin, Lieutenant Haringman.

Hebbende dezelve aüe de ordre hier agrër onder Jetrec A. te vooren gegeeven, ter zeiver tyd ging meede onder Zeyl 'sLands Schip Goes van 54 Üukken, gecommandeert door den Capitein Stavorinus, het welk na Zeeland moert, de wind toen ter tyd aan het O. Z. O. en Z. O. t. O. zynde, en dus ie fchraal om het nieuwe Lands Diep uit tezeylen,zoo refo.1 veerde ik na de loop, en gevraagt te hebben om het Schulpegat uit te gaan, gelyk wy dan ook alle door het zelve in Zee kwamen, Hellende deCotrs op Zee, en 's Lands Schip Goes z \ n Coeis langs de Wal, om de zuyd, harende door de Cutter d'Meermineen Zweedfche Snauw, en door een Advisjagt een Keizerlyke Hoeker praayen, welke beide niets nieuws hadden, zagen vervolgens drie Schepen te weliwaards van ons, welke wy erkenden voor 's Lands Schip ci'Glinthorit van 5-4 Hukken, en de Fregatten den Brie],- eri'de Venus, gecommandeert door de Capiteinen Aberfon, Bols en Willink, zonde de Cotter voor uit om hun ie zeggen van na ons roe te werken, dezelve by my komende, zoo liet ik Sein doen voor de Capiteincn van dezelve om aan Boord te komen, om in gevolge de ordre van den Yice-Admiraai, die wejke genoegzaam geviclualieert waren, onder myn ordre te neemen, ten welken einde den Ca-

B pi-;

Sluiten