Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extrad: uit de Refolütieï:

van de Heeren Staateh var Holland en Wëftvriesland, m haar Edele Gróót Mog. Vergadering gehoomen öp

Woensdag den ï8 September 1782.

ONffangeh een MiffiveWn de Praefident en Raaden van den Hove , gefchreeven in den Hage den 16 deefer, waar by voordragen de kennis geeving door den Piocureur Generaal van de thans plaat s grypen de ver regaande licentie in het maken en diffemineeren van injurieufe en oproerige Libellen en Prenten, tot het fluiten van welk kwaad hy weinig vrugt voórfag van de .poogingen der Juttitic fonder vernieuwde tutfchenkomrt der aüthóriteit van hun Edele Groot Mog. • Vervattende defelve Mifliye vervolgens de reedenen , waarom het gemelde Hof vermeend had in confideratie te móeten geeven, of hun Edele Groot Mog. niet fouden kunnen goedvinden tegen alle föodanige Libellen, Gefchriften en Prenten een rigoureus Placaat te dóen ernafaeerenj welke Ivliffive hier na volgt geinfereert.

Fiat ïnfertió.

Waar op gédeUbe'reert zynde , is goedgevonden en verftaabj dat de voorfi Miflive fal worden geëxaminèert door de Heereri van de Ridderfchap en Verdere hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de faaken van de Jullirie, met CommiffarüTen van den Hove, en de Vergadering daar óp gediend van der felver confideratien en advis ; en is dieri onvermindert Copie daar vari verfogt door de Heeren Gedeputeerden der Si ad Dordrecht en alle de volgende Leden, om daar öp te verüaan de intentie van de Heeren hunne PrincipaaJen.

Accordeert met de voórfz Rèfoiutiëh,

I. I

l

: Mijfïve vak het Hóf tot' voorfiening &y 'Placaat tegen de injurieufe en of roer/ge Libellen j Géi fdpriften en krenten. Comrnif. eh Overgenob'" men.

Sluiten