Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I i )

Hovg Mogende lieer en i

WY hebben wel ontfangen Uwer Hoog Mog. Miffive, gefchreeven in 'sHage den 17 der algeloouene maand December, by dewelke U Hoog Mog Ons^geüeven teverloeken, de itriktfe ordres te willen Üellen rot om dekkingvan dcü Autheur&c. vanfeeker verfocyclyk Lalterichrift, in het welke haaïe Koningl yke Hoogheid Me vrouwe de PrincenV van' Orange en Nafl'au, op eene verregaande wvfe word ge]*, deert, en hebben Onfe ordinaris Gedeputeerden niet verom deswegens londer Onfe Vergaderinge in tb wasten, aantfönds by eene Publicatie de gerequireerde vooriieninge te doen, en Ons vari het een en ander op huyderi kennis te geeven; en konnen Wy U Hoog Mog verfeekeren, dat by Ons met groote verontwaardiginge is vernomen, hoe de Geelt van ongebondenheid foo veel veld gewonnen heeft, dat men Hg niet ontliet, Lalterfchriften te dilTemineerert van aart en natuur als deefe; dan willen teffens voor U Hoog Mog. niet verbergen van gedagtén te zyn, dat de verregaande licentie, welke rh'.ns algemeen byna in train is, om, namentlyk, in Nieuwspapieren en andere publique Schriften te infereeren foo veele pafisgienj welke, of behellen eén verhaal der opimen van vérfcheide Leden, foo ah die in hunne refpeeïive Vergaderingen of Collegien hebben gettemr, of wel" de Pïopnfitien én liefolutien aldaar gedaan, of genomen, welke'daar door nu fomtyds lelfs leer ontydig, ter kenhlffe van het Pubücq werden gebragt (geheel anders dan bevoorens plag te gefchieden; in voegen het meenigmaalen gebeurt, dat RefoJutien, en andere authenticque Stukken* welke wy van U Hoog Mog., onder den titul van geheime -bekomen, en als fodanig by Ons Ook in het fee reet Regiller werden overgebragt, of reeds op den felven tyd, of dikwüs .bereids te vooren, in dusdanige Nieuwspapieren pa' licq zyn uitgegeeven,• alle/ints moet worden aar-gemerkt als geen geringe aanleiding te geeven aan leer vede Perfoonén, orri te vermoeden, dat de hooge Overigheid, onder welkers oog fulks gefchied, eene algemeene vryheid in het fchryven komt goed te keuren, byfondef wanneer defelvcn nagaan, hoe het niet mogelyk is, dat fodanige Nieuwsfchryyers in ftaat konnen geraaken, om alle delejve Refolutien,; Stukken en öpinien uit en van de hooge Vergaderingen of eenige Collegien te infereeren, by akiien aan henluiden at het gunt voorfx niet door tomtnige Leden dier Vergaderingen felfs* of wel an'deie Perloonen, tot deefe Vergaderingen eene naauwe betrekking hebbende, word geluppediteert, en welk vermoeden, Hoog Mog. Heeren, "tot eene genoegfaame aanmoediging verltrekt aan" foo veele onrullige Geeiten, als in elk Land ten allen tyden, en fulks ook in dit Gemeenebeft gevonden worden, om fig deefe gelegenheid, gevoegt by 'sLanJs drukkende omllandigheeden, ten nutte te maaken, tot het voldoen aau hunnen twilt-en lalteriugt, ten nadeele der gemeene rü'tt, en ten kofte van de eer en goeden naam van hunne meede lngezeetenen 4 hooge en andere Overheeden, mitsgaders der aanfi'enlykite

A Per»

w'tjjive v'è% de Staaten van deu Lande vaê Ut reikt j om voorjienimi tegens de ücentïc van de 'Drukpers.

Dnt. 8 > ; •: ij

Sluiten