Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Exrrad uyt de Re-

iblutien van de Heeren Staaten van Hollandt ende WeftVrieslandt, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genomen op

Donderdag den 8 Jugufly 1782.

ONtfangen een Miflïve van de Prajfïdent en Raaden van den Hove, gefchreven in den Haage den 30der voorlede maand, houdende, tot voldoening aan hun Edele Groot Mog. Appointement van den 13 Juny te voren derfelver Berigt op de daar bv te ru* gaande Requefte van Johannes Petfch, eum fuis, als aequalificeerdens van een feer notabel aantal geinterefleerdens in fekere Negociatie onder de Regifters 'sHage, Utrecht en Middelbirg, ten behoeve van eenige Planters in de Colome van Enequebo en Demerary ; mitsgaders nog in een Negociatie getateert i January en 1 July 177*1 en 1 Ju!y i773, ten behoeve als voren, beide opgeregt onder de diredie van Mr. Cornehs jander Helm Boddaan, oud Burgermeefter en Raad der Stad Middelburg, tendeerende het felve Requeft, ten einde hun Ld. Groot Moer. „ door der felver veel vermogende interceffie by de Edele „ Mop. Heeren Staaten van Zeeland gelieven te effeaueeren dat „ het belet fel aan de Supplianten, omtrent het vervolgen van hun , rest toeeebragt. werde geremoveert, en dat eene provifie vau Ju, fifm ook m den naam en van wegens h*n Edele Groot Mog. by „ den Hove van Holland en Zeeland verleent en by den Hoogen „ Raade geconjirmeert , niet langer worde te leur ge fielt 3 maar „ behoorhk effetï forteere ; en dat hun Edele Groot Mog. tot dat „ einde foodanige middelen gelieven te beraamen, als hun Edele , Groot Mog. ten nutte hunner Ingefeetenen en andere Yreem' den, die hun recouvs rot hooglt delelve neemen, lullen oordee„ len te behooren; „ welk Berigt en Advis hier na volgt geinfe-

reert-

htat Infertto.

Waar op gedelibereert 2ynde, is goedgevonden en verftaan, dat de voorlchreeve Requelte , mitsgaders het Berigt en Advis daar op lullen worden geëxamineert door de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem en verdere hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de faaken van dejuftitie, met Commrilaniien van den Hove, en de Vergadering daar op gedient van der iel\er confideratien en advis. ,

Accordeert met de voorrz Reloluten.

A

Edele

Berigt en

Advis van het Hof op het verfoek van J. Tetfch, cum fuisj om haar Edele Groot Mog. interceffie by de Staaten van Zeeland ten aanjien van een provifie van Jufiitie en voorfiening daar omtrent. Commiff*

Sluiten