Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Byjvndcrc goede P'rïendeii.

| THic is niet dan met her uiterile leedweefen , dat Wy \X Ons genoodfaakr vinden, ottl ter ketinüfe van Uwè Edele Gr. Mog. te brengen, hoe het aan Bür*ermeelteren en Vroedfchappen der Sfa'd* Alkmaar, immers aan eene leer groote meerderheid derlelven,' heeft kunnen behaagen, om eefft op den- iü February deeies ja ars f783, eenige Leden uit het midde van hun te commineeren, ter examen van eene in die Vergadering gedaane Propositie, om te onderfoeken het regt (foo als daar by word gefegtjaan de Stad omtrent de begeevinge der Ampten van Burgemeefleren , Scheepenen, Thelaurrërs en Vroedfchappen toekoomende; en om daar op te dienen van hunne confiderarien enadvis, als ook vervolgens reeds op den 24 derfelve maand February, en alfoo flegts fes daagen daar na, terwyl inmiddels de deliberatien der prseferite Leden over dat Sujet onder fpeciafe afvordennge van lecretetfe waren gehouden, en de abfente Leden tot defeive deliberatien niet waren hefchreeven, op het Rapport, door deCeiveGecommitteerden ter gemelde Vergadering gedaan, en het Advis door delelven ingebragr, by meerderheid van Stemmen, dien conform, goed te vihdeh en te verftaan:

Dat voortaan niet meer eenige Nöminatièn tot de begeevlng van Ampten van Burgermeeiteren,Scheepenen, Thefauriers of Vroedschappen dier Stad (ouden worden gemaakt, om daar op de Eledie van Ons of van iemand anders te verwagren, maar dat de gemelde Ampten (foo als daar by word gefegt) overeen komüig de Handveüen, Privilegiën en Oclroyen van de voorfz Stad en derfelver Burgerye, doorgemelde Vergadering felve, als de eevengenoemdeBurgerye reprefenteerende, by direéte aanftelling fouden worden begeeven.

Voorts dat aan Ons by Miffive, tot het overhandigen van welke alfoo Gecovnmittèerdens wierden benoemt, van dat gerefolveerde kennis foude worden gegeeven.

En eindelyk, dat niet anders, dan, na voorgaande denunciatie van ten minften agt daagen, en met eenparige toeftemming van niet minder dan agtien Leden dier Vergadering, eenige vooritelling ofverfoek aan Uwe Edele Groot Mog. foude mogen worden gedaan, om alteratie of ampliatie in de Privilegiën of Oéboyen der gemelde Stad. En zulks alles, niet teegenftaande drre der gemelde prsfente Vroedfchappen al aanltonds hunne protellen teegens het neemen dier Refolutie hadden doen aanteekenen, waar by naderhand nog twee andere abfent gcweelt iynde Leden fig hebben gevoegd.

Eene onderneeming van gemelde Burgemeefleren ér Vroedfchappen, immers van de meerderheidderfelven,waai

A doöi

Mifftve van fijne Hoogheid ra&kende een different met de Re^eerïng van Alkmaar 3 over de Magi* ftraats - Be ft elling ontftaan, en om firovt* Jioneele voorïïenin?,

28 November 1783.

Sluiten