is toegevoegd aan uw favorieten.

[Missive van de stadhouder aan de Staten van Holland betreffende zijn geschil met de magistraat van Alkmaar over de aanstelling van magistraatspersonen, gedateerd 28-11-1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Itük van bverÜemming, dat men zélfs de abfentë Vroedfchappen hunne confirmatie heeft gevraagt •, gelyk zulks de Vroedfchaps-Notulen van dien tyd kunnen aanwyzen.

Dat men dit zelfde ook in 't oog gehóuden heeft, Wanneer men aan Zyne Hoogheid in 't jaar 1749 zyn Vroedfchaps Ampten overgaf, en nederig; gelyk al meede in de Notulen, zoo van de Vroedichap, als van Heeren Burgemeeiteren Van dien tyd, te vinden is: Maar, dat men nu in een gantfch ander begrip fchynt te verfeten, tervvy] men eene verpVigting op de minderheid tracht te leggen, om zig, iri eene zaak van zoo veel gewigt, waaromtrent men immers propria authorïtdte zulke importante fchikkingen niet maken mag, aan 't fenüment der meerderheid te moeten onderwerpen.

Dat men mogetyk Zelfs overtuigd zynde, dat dusdanige Rtiolutie van geen langen duur zal kunnen zyn» daarom nog verder heeft goedgevonden en veritaan, om, na eene voorafgaande denuntlatie ten miniten den tyd van 8 dagen ie voren, niet dan met 18 eenparige:itemrnen verandering in dit werk te mogen zoeken, of wederom recommandatien te vr4-

^Dat men hier door de pas heeft getracht af té Wen aan de minderheid, om eenig redres te kunnen of te mogen bewerken. Daar het echter eene volftrekte waarheid is, du men met alleen aan de Regenten, die zig beledigt rekenen in hun recht, maar zelfs aan den miniten Burger met weigeren kan, die wegen in te liaan, die zy, het zy hy een Hooge Rechter, 't zy by den Souverein zelve nodigoordelen, re moeten inflaan, ter wederverkryg^g van een Recht, dat zy menen, da* haar door een meerderheid niet kan worden afhandig gemaakt; en ter befcherming van wettige Privilegiën, die hun in vroeger tyden gefchonken, en zeïfs in de laalte tyderj door den bouverein beveftigt zyn.

Dat, offehoon men wel wil avoueeren, dat dit alles niet zoo fierk is van applicatie op 't vragen van Recommandatien, dat dit echter zeker is, dat alryd de Recommandatien met unanimiteit, en zondercontradiaie zyn gevraagt; maar dat nu, zo deze Keiolutie van valeur moet zyn, eene ongelukkige minderheid, niet tegenftaande haare contradiclie, door de meerderheid genoegzaam verfioken word van het recht, om wederom recommandatien te mogen, en te kunnen vragen.

Det de minderheid , in hope, dat die gunIhge tyden nog eens weder mogen geboren worden, dat haar disfentierende Medeleden van hunne dwaling mogen te rug komen, hier mede befluiten zal; terwvl 'zy blytt perfifleren by haare te voren gedaane aanteekening en Protefi; aan zig wyders referveren-

Ëe i dGf