Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rot in Mey i747> van welken tyd. af. tot heden t-e 'de Stadhouderlyke Regeeringsform heelt plaats genaü, en nog continueert. , , .

Toeft men nu hier aan de datums van de voorzeyde twee Claflen der uytterlyke itrydige Alkmaar? fche Handveilen en Ociroyen dan zal ^vonden worden, dat aan de eene zyde dte geene,, wdke vjn eene direfïe Regeeringshefieüing door de Vrob p. schap fpreeken, verleend zyn ig de gemeld tw ee Stadhoudereoose tyden of Epocques^^ du jaaren i^o tot i67x> en tuffchen WWphWïQ alleen op 'fundament, dat, er geen Stadhoudti zynde ook geene Electie door Hem gelchieden konde' f kunnende de hier boven vei handelde Handvesten van 14*6 en I4f3, om de bevorens betoogde verbeurt verklaaring in den jaare T49*, en om de caduciteit derzelve, van geene waardy gerekend worden) en dat, aan den anderen kant, die Handvetten en Ociroyen, welke van Eleclien nvt geprapfenteerde Nominatien gewagen, in den Stadhouder lyken tyd gegeeven zyn, te weten, tuffchen de jaaren 15-30 en r.óyo; moetende egter, met opziet tot de verkiezing van Vroedfchappen hier van worden uytgezonderd één enkeld Handveft namentlyk van den xs Maart ittp, als in der daad een anomalum quid zynde, waar van m t vervolg na,

dC£n gelyk deze obfervatie van die gemelde onder, fcheydt {ydperken een allernatuurlykue handleyding geefty tot Ue eenvoudige vereffening van de voorfeyde fchynftr^digheid, door namemlyk.de * Stad. holderloofe tyden verkende Pnvjegien Mie^ ken, als gegeeven, om in eene Staaho uder loof e Epocque re dienen; en om m tegendeel de werking van ?ie Oelroyen en Handveften, welke onder eene Stadhouderlyke Regeering gegeeven zyn, ook tot g Stadhouderlyke Epocques te bepaal» , ^zoo, . «veid verder de evidentie der zaak, uyt de gebeurtenilien en de behandeling der zaaken in de reiped.ve twee onde fcheyde tydperken, de compleetlte overtuygmg op, dat hier in de waare oplofting van het gemoveerde verfchil refideerd , . «f ' Immers voor eerft, inden het waar w , dat w den jaare i*|o de Stad Alkmaar een perpetueel en wettig regt verkregen en behouden hadP,om hare Regeeringsbettelling zelve te doen, Z waar tog komt het dan, dat niet èaare 1530 het meergemelde notabel Oclroy aoor -Kevyer"Karei, uyt zyne zonderlinge gratie op de cetS Si Burgemeefleren, Schepenenden. Raden vol henlieden, en 'voor de gemeene Burgers toonders der^ Stad; ^ de Eleftic der Regering V»^^^^r&2S Vroedfchappen aan den Graaf, of zyncn btadbou.

Sluiten