Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ RECHTEN VA»

zijn, genoegzaam gezien en verdaan zijn. Bijna alle bijzonderheden, welke tot eene natie behooren zijn opgeflokt, en door een verward met dat algemeene en geheimzinnige woord, „ regeeringswezen", het welk, fchoon het zig wel wacht om de dwaalingen, die het begaat, en de nadeelen, die het verwekt voor zijn rekening te neemen, niet mist aan zig toeteëigenen alles wat maar de fchaduw heeft van voordeel. Het ontrooft de eer aan de nijverheid, door zig vrij pedant te verklaaren als de oirzaak van deszelfs uitwèrkfels, en verwijdert van het algemeen karakter van den mensch de verdienden, welke hem als een roaatfchappelijk wezen toebehooren.

Het zal dus dienftjg zijn, in deze dagen der Omwentelingen, wel te onderfcheiden tusfchen die dingen, welke de uitwèrkfels zijn van het Regeeringswezen, en die welke dat niet zijn. Men zal dit best kunnen doen door eens in overweeging te neemen de maatfchappij en de befchaaving met de gevolgen daar uit voortspruitende, dingen, welke geheel onderfcheiden zijn van het gene men regeeringswezen noemt. Als wij dit onderzoek beginnen, zullen wij in daae zijn om de uitwèrkfels aan derzelver eigen» pirzaaken toetékennen, en de masfa der ge° woone dwaalingen te fshiften.

ï. HOOFD-

Sluiten