Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Excrad uyc de Re*

lolutien van de Heereil Staten van Hollandt ende Wefi? Vrieslandr, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genomen op

Donderdag dén i6 Pefrrtiary 1784-

DÉ Heer Penfiónafis Van Zeebergh heeft ter Vergadering gerapponeen, dat de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem, en verdere hun Edele Groot Mog Gecommitteerden tot de zaaken vari de Juliitre, met Corhmiilariflen van den Hove, in gevolge en ter voldoening van hun Edele Groot Mog. Retolu^ tie commi/IbriaaJ van deh 0 deefer maandj geëxamineert hadden èene Propofitie, den 3 bevoorens door de Heeren Gedep.eerden der Stad Amfierdam, op fpeciale JaÜ Van de Heeren Hunne Committenten, ter Vergadering alhier gedaan, betrekkelyk lor de materie van furcheance van betaaling} als ineede het Advis door Prsfident en Raaden van den Hove ter lequifnie van hun Edele Groot Mog. op de evengemelde Pïdpdlitie geiuppedueert.

En dat i'y Heeren Gecommitteerden de grimden* by de vöötiz j>ropöluie tot het doen ophouden det (uicneances van Betaahng bv&ebra&t, ten uiterton biUyk en tegt matig hebbende gevonden, geoordeelt hadden de Propoiiüe telve in het algemeen favdrabe fan hun Ed. Gröói Mog. te moeten vo^rdraagenj terwyl ly terfens hadden begreepen, dat, fal het misbruik, dat 'ef volgens ondervin iing maar al te dikwyls van Provifioneele furcneances gemaakt werd, op eene voldoende wyi'e worden weggenoömen ,he! dan niet genoeg is, dar het verkrygen van foodanige provifioneele furcheances, of van der felver Prolongatien, aan meerder moeye« Jykheid, en félfs aan feeker looft van voorafgaande onderfoek worden onderheevig gemaakt, maar dat het volflf'ekt nodig fa] zyn, om, daar het regt en depfaftyeq middelen aan de hand geeft, door welken Debiteuren, die alleen tyd nodig hebben om hunne faaken te redden, doorgaans genotgfaain kunnen Werden gehol pen, het foö buiten gewoohe middel om furcheance vm betaling by den Souverain te veriöeken; meer finaal af te inyden, immer: tert dieft effefte, dat het felve niet meer als ordinair ör als bui tert dë allerdringenfte noodfaakelykheid impetrabel zynde by dl Ingeieetenen loude kunnen worden befchöuwt. ,

Waar öp gedelibêreert ïyndfe, is, conform net advis van d< vborfz Heeren Gecommitteerden, goedgevonden en verltaan :

EerftelykJ tot een generaalen regel Valt te Hellen, dat vöoitiUl alle verfoekert öm furcheance Van betaaling, door Ingezeetehei deeiér Provincie aatt hun Ed. Groot Mogende gedaan wordende direft zullen worderi geweefen van de hand, tert ware in vol ftrekt buitengewoohe, en alioo ftrmmierlyk wel geverifieerde ■ $ë talleri om byiondere reedencn door hnti Ed. Grööt Mog. blilyl

A «

MefbluUè op de f HpU fitte vari Ge* deputeerden, der Stad Jtfifïerdam j hetreklyk tot di mdteriê van fureheaftëé;

[

i

? I

§

1 i

£

i

Sluiten