Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O Secreet

Pra-Adcis op Verftheide haar Hoog Mog. Refolutien comtnijj, be... . trtkktlyk tot de zwee-

3o£aTiff- Stl 0en- ^ndegefchtllenmthet

5 April.' Gouvernement Generaal I Z. *<r Oojienrykfibe Ne.

jo dito fecreet. aerlanden over het hef-

6 Mey j7fi4. jen der Regten langs

de Schelde j en fpeciaal op het achtjie en elfde jtrticulvan he fTablea u ~ .... des prétenfions ï$c. in

Exhibitum i9 deConferentientcBrusiviey 1784. fel overgegeeven op den

4 Mey 1784.

ouden van advife zyn, dat op het vyf^ de Point van het Tableau zoude dienen te worden geantwoord, dat haar Hiog Mog. den Uitlegger van voor Lillo alleen hebben weggenoomen, uit éguards voor Zyne Majetteit, om allen fchyn van feiteJyke tmintenue, voor dat van haar recht ten vollen zoude zyn gebleeken, te ver?y »7* in verwagüng dat fyne Keizerlyke Majeaeit, niet begeerende als het geene op de Traftaaten gegrond is, het verIigte Mmifterie van Hoogttdezelve door de argumenten, in de Conferenticn te alJegeeren, zoude worden overtuigt van het regr van haar Hoog Mog., en volgens de ware intentie van hoogttdezelve ligtelyk zoude worden geperfuadeert, om aan haar Hoog Mog. het regt toe te kennen en de faculteit te laat en, om voornoemde Uitlegger weederotn te pofteeren, daar dezelve zeden de affcheiding van de Kepublicq van Zyne Majeftcits Landen heeft gelegen.

Dat haar Hoog Mog. niet kunnen erkennen, dat het regt van volle Souverainiteit en abfolute onbepaalde beheerfching over de Schelde, waar uit ai het gepretendeerde by dit Articul wordgedenveert, aan Zyne Majefteit nederwaards van de Kruyslchans, althans van Lillo en Liefkenshoek, zoude competeeren;

Dat het by Zyne Majeiteit erkent word, dat het Vreedes-Traélaat van Munlter van 30 Jar.uary 1648 de rigtfnoer is, waar na de regten van Territoir en andere, over weJke geen laat er arrangementen zyn ge» A maakt,

Sluiten