Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mljjive van Zynë Booghèïdaaè

de Edele Mogende Heer er Staat en' s Land's van Dtrtcht', 'sGravenbage den 2,4 February fi7S84.

Edele Mogende Heef en;

By zonder e go, de Vrienden.

ÏTEt is reets meer dan eéne eeuw geleeden, dat, met volkomene eenparigheid van de gezamemlyke Staatsleden 'sLands van Utrecht, op de voorfteliing van den doenmaJigen Heer Stadhouder, Prins Willem deri Derden, isgearreiteerd eene volleedige en perpetueele ordre op het ttuk vari Regeerihg, 200 voor de beide Leden, uit de Geë'igeèrde Raden, en uit de Edelen en Ridderfchap, als voor dar vari de Stad van Utrecht en van de overige Steden van Uwer tLdele Mog Provintie; bekend onder den naam van het Regeerings Reglement van 16 April 1674 oude ityl. De Regten, daar by voorden Stadhouder vaifgeüeld, zyri zeederd dien tyd, tot hoogftdeszelfs dood, en naderhand fceederd de hertelling en erflykverklaring van het Stadhouderfchap,in den jare 1747 en 1748, tot nu "oe, hellenoigerkend geworden, zoo als wv ook,irt het byzonder, by onze meerderjaarigheid,na dat aiies, Wat, zob tot dïezelvè Regten en Praeérnmentien, als tot de Geregtigheeden der refpeftive Leden en Departementen van den blaat, eenigszins behoorde, in een tyd van algemeene ruil, onverhaalt j en met rype deliberatie, was óverwogen en doordagt, met eene algemeene iniiemming, uit kragt der vöori'z e.'fïebke delatie, tot het genot van alle deeze Regten dadelyk zyn toegelaten én geinftalleért j en het is vervolgens ook. der2elver wettige exercitie, welke aan onze Prsdeceilèuren en aan ons, conform het voorfz Reglement, niet alleen mét relatie tot de jaarlykfche aanüelling en vetnieuwingofverandering der Regeering vari de Stad van Utrecht ; maar ook met opzigt tot de vervulling der tuflchenbeiden open vallende Vacaturen van Vroedfchapsplaatfén aldaar, zoo ongeintérrumpeert is overgelaten, dat uy nimmer hadden kunnën of mogen verwagten, dat de meerderheid dér Leden vari de Vroedfchap van dezelve Stad zulks, in opzigt tot het laatfte geval, aan ons zoude hebben gecontelleert, en in teegendeel zoude hebben kunnen/goedvinden, via fadi eri eigener authoriteit ,dat regt öp zig zelfs over te brengén eri toe te eigenen; zoö als Uwe Edele Mog. nogtans dit een én ander zullen vinden in dè Refotutie van de Vroedfchap der voorfz Stad, van dén 19 January laatlüeeden, by eene Ivliffive van dien zeiven datum aan ons toegezonden; en iti de beide daar op gevolgde Refolutien van dén volgenden dag, dé eene des voor- en;de andere dés namiddags genomen,en waar by men, met eenen aanmerkelyken fpoed,tot de dadelyke aanüelling van Mr. Paul Engelbeft Voet van Winflcn tot me ede Vroedfchap heeft beflooten en dadelyk geprocedeert; en zulks, nietteegenftaande wy^ öp de eerltè kennisgeeving,door de voorfz Vroedfchap, by Milïive van

A dèsï

Sluiten