Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraéfc uit de Refolutien

van de Heeren Staaten van Holland en Weftvriesland > in haar Ed. Groot Mog. Vergadering genomen op

Lïngsdag den 4 Mey 1784.

QNtfangen een Miffive van Zyn Hoogheid den Heère Prince MiÈ-Ve vM

,vaEt Orange, gefchreeven alhier in den Hage den i6 der Zym Hoogheid

voorleede maand, houdende de reedenen, waarom Zyn Hoogheid bebelfende de

noodig geoordeeld had, aan Hun Edele Groot Mog., en aan de reedenen der

Heeren btaaten der andere Provinciën, opening te geeven van openinv van

Zyn Hoogheids fentimenten daar by gedetailleert; en aanbieding, deszelfs Jen-

om met, alle vermoogen te concurreeren tot de revifie en exami- timenten tot

natie van al het betrekkelyke tot den inwendigen ltaat van de het definieeren

zaaken der Regeering, en tot verbeetering der innerlyken flaat der verwyde-

van de geheele Republicqj breeder hier na geinfereert. ring; met aafc

Fiat infertio. bod om te t0^

turreeren tot

\Vaar op gedeftbereen, en door de Heeren van de Ridderfchap revi/ievan al-

en Ldekn verklaard zynde, dat bereid waïen de voorflagen by les tot ™rbet±

de voorfz Miffive vervat te fecondeeren; en door de Heeren Ge- teri*i der in'

deputeerden der Stad Dordrecht, en alle de volgende Leden ^ndigen jïaat,

Gopie van de voorfz Miffive verfogt zynde, om daar op te ver- Overgenw

ftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen, is de finaale mfti Refolutie uitgetteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met voorfz Regifier*

Sluiten