Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1A ( 29 )

waagen, om de Poften van Statendam en Drfmmé* len te blyven fouteueeren, dewyl dezelven, en inzonderheid die van Drimmelen, van zo veele im* portantie voor het behoud der Stad waren, en of fchoon het mede niet buiten fpeculatie zoude zyn, of na het verlaaten van die Poften , de Stad nogtans wel tot dien uitterften nood, ten opzigte van deszelfs defenfie was gebragt, dat men by de eer* fte brusque Attacque zoude hebben moeten fuccombeeren , en zich in de onmogelykheid bevond, om ten minften ééne Attacque te kunnen afwachten, het echter aan dezen Extraordinairen Hoogt n Krygsraade is voorgekomen, dat vermids niet kan worden tegen gefprooken, eensdeels, dat 'er tyde der \ Capitulatie zeer weinig Levensmiddelen in Geertruidenberg meer overig waren, en anderdeels, dat na dat de "Vb and zig van den Poft te Drimmelen, van de Noordboffche Schans, en van den Poft te Raamsdonk, had meefter gemaakt, men als zeker konde en mogt ftellen, dat 'er geene Schepen met Vivres en andere hoogftnooclige Zaaken, binnen Geertruidenberg meer konden aankomen, en dat dus die Stad zoo wel te Water als te Land, van alle communicatie met Holland was afgefneden, waar door dan ook de hoop op het gevraagde fecours geheel was vervallen, en de Stad zich binnen weinige dagen op difcretie zoude hebben moeten overgeven, zonder in dat geval eenige Capitulatie te kunnen bedingen, hetadvifeeren voor eene Capitulatie dienvolgende niet kan gerekent 'worden van dien aart te zyn, dat daar uit eene Crimineele Actie, en Rechtelyke Condemuatie tegens den Gearrefteerden zoude refulteeren.

ZOO IS' T, dat de voornoemde Extraordinaire Hoogen Krygsraad, met rype deliberatie van Raade doorgezien en overwoogen hebbende al het geen ter materie dienende was, GELET op liet Declaratoir, door den Advocaat Fiscaal by zyne ConcIujSe' gedaan , en voorts gelet hebbende op al het geene in dezen te letten ftond, en heeft mogen moveeren, DOENDE RECHT, in den naam en van wegen de HOOG MOGENDE HEEREN STA ATEN GENERAAL der VEREENIGDE NEDERLANDEN , verklaard, dat ter zaake van het advifeeren Voor het aanga in der Capitulatie, waar by op den 4 Mairfi laatftleed-m , de Stad en Vefting Geertruidenberg aan de FranfchcTroupesis overgegeven, geene Actie tegen den Gearrefteerden valt; ontflaat den Gearrefteerden mitsdien uit zyn Arreft, en compenfeert de koften van den Procédé.

Aldus gefententieerd in 's Gravenhage den 31 juf/ 1.793■> hy myne Heeren den Lieutenant-Generaal van Heeckeren, als Praefident, en de Generaal-Majors van Brakeü, von Minnigerode, de Schepper, van

H Goens %

Sluiten