Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* ( 5 y

Gy gevoelt, Burgers! dat men de regtmaatigheid van alle zulke vraagetl niet wel betwisten kan. Maar waar blyft het antwoord? # .

Laat ons hier voor een oogenblik met de gezonde rede en regtvaardig-

beid raadplegen. _ ,' ^' ' ' \

De Franfche Volksvertegenwoordigers, by de Legers van t Noorden, Sambre en Maas gezonden, hadden de volleedigfte volmagt, om het Bataaffche Volk de opgemelde verzeekering van vry, van onafhankelyk te zyn, te doen, jaa, dan neen.

Hadden zy die magt niet, dan gingen zy de beveelen der Franfche JNationaale Conventie te buiten, en fielden'iets daar, waarvoor zy ten uiterften verantwoordelyk waaren. Zy zouden zeektr als dan tot die verantwoording weezen opgeroepen, en de Franfche Natie en haare Vertegenwoordigers zouden hun voor de oogen van 't publiek 'er de uiterfte verontwaardiging over hebben doen blyken en doen gevoelen , niets vin dat alles is 'er gebeurd. Ook ■kan men zeggen, dat deeze Vertegenwoordigers , behalven de volmagt waar Irnede zy zyn bekleed geweest , wel degelyk met de geest van hunne Natte '■hebben geraadpleegt, die de Vryheid en de daartoe vereischte hulpmiddelen heeft aangeboden aan alle volkeren , die onderdruktwaaren, en vry wilden zyn. Wat volk nu, was er meer onderdrukt, dan wy? wat volk minde de vryheid meer dan wy? En wat volk heeft naar evenredigheid van haar vermogen 'er meer aan opgeofferd dan wy ? Wy immers kunnen ons beroemen, de eerfte te zyn geweest, die na de vrywording van Amerika, de fakkel der Algemeene Vryheid in Europa hebben ontftoken!

Zou het teffens niet eene allezmts hoonende, en gelyk wy alle billyk mogen vertrouwen eene gantfche onverdiende verdenking zyn; wanneer men flegts een oogenblik , wilde onderftellen dat de Franfche Vertegenwoordigers by het Leger van 't Noorden, hun pligt vergeeten en de paaien van hunne magt , door 't plegtig afkondigen der Bataaffche Vryheid zoo vermeetel zouden zyn te buiten gegaan. Neen zulk eene verdenking zou de fnoodfte ondankbaarheid zyn, waar voor 't erkentelyk Volk van Holland nimmer vatbaar was!

Maar ZOO men 't at» <3c cc„c Wc — uuvM&twndj^s P%* raoet

houden, om hieromtrent de beste gevoelens van deeze Franfche Vertegenwoordigers te hebben, en hunne verklaaring moet aanneemen als beftempeld met de toenmaalige goedkeurig des Franfchen Volks en des zelfs Nationaale Conventie; Wat denkbeeld moeten wy dan hebben van de tegenwoordige zoo onzeekere omftandigheden, daar wy ons nu reeds meer dan drie maanden in bevinden, en die (welk eene uitflag zy ook mogen hebben) ons proviftoneel buiten 't vermogen blyven houden, om 't wrak van Neerlandfche Staatshulk weder op te bouwen, of voor 't minst op een gegrond vooruitzigt eenigzints te kalefaateren. Zou 't mogelyk kunnen zyn, dat eene Natie, wier Vertegenwoordigers • verklaard hebben, ons in het midden der gruwelen des oorlogs te hebben blyven befchouiven ah hunne vrienden en bondgenooten, ons thans wilden behandelen als hunne vyanden en flaaven. Zouden zy, die zoo plegtig betuigden opdien voet in 't midden van ons te zyn, om ons geen fchrik waar het vertrouwen aan tebren-

A 3 gtu9

Sluiten