is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haerlem [...] tot het jaar MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ö6

KEUREN DER STAD HAERLEM.

derzelver ordres naar te komen en te gehoorzaamen, van alle welke ordres, zonder onderfcheid, de refpeétive Dekens of Vinders der Buurten ten allen tyde aan Heeren Burgemeefteren , des noods, zullen verantwoordelyk zyn.

II.

Zal alle nachten één van de Corporaals nacht om nacht moeten de Wagt houden, zullende die geen, wiens Tourwagt het is, 'savondsvoor negen uuren, zich moeten vervoegen aan de Poort, alwaar de Hoofdwagt zal gehouden worden, omme de Rolle der Nachtwaakers te leezen , en 'smorgens, wanneer de Poorten deezer Stad zyn geopend, prefent zal moeten zyn omme dc Rolle te leezen.

III.

De Corporaal, wiens Tourbeurt't is, zal gehouden zyn by den Deken der Buurt onder wien de Hoofdwagt is, ordres te gaan haaien hoe en op wat wyze de Ronde der Nachtwaakers dien nacht zal moeten gefchieden , als mede welke uuren ofte half uuren de Ratels zullen geroerd en geroepen worden, en welke niet, en eindelyk een fignaal moeten ontvangen, waar door de Nachtwaakers hunne Medewaakers zullen kunnen erkennen , het geen niet dan na het Rolleezen 's avonds aan de Wagts zal mogen worden gecommuniceerd.

IV.

De Corporaal zal ten minften één a tweemaal des nachts de Ronde doen door het geheele Quartier, en goed toezigt houden of de Nachtwaakers wel waaken, ter bepaalde tyd van hun poften afgaan, en in het geheel de hun voorgefchreeven ordres in alles naar vereifchte waarneemen; zulks contrarie bevindende, daar van zonder eenige verzwyginge terftond kennis moeten geeven aan den Deken van de Buurt die de ordres des avonds gegeeven heeft, als mede den volgenden morgen aan den Heer HoofdOfficier.

V.

De Corporaals zullen getrouwlyk in Perfoon hunne Poft moeten waarneemen , en niet voor elkander mogen waaken, veel min een ander in hunne Poft ftellen, uitgenomen

by ziekte of andere toevalligheden, en zulks dan nog niet zonder kennis en goedvinden van den Deken der Buurt, onder wien hy behoort. Als wanneer de andere Corporaal het werk alleen zal moeten doen , en het dubbeld Geld als dan ook ontvangen en verdienen.

VI.

Zo wanneer eenige delieften of moedwilligheden by de nacht mogten voorvallen, zal de Corporaal zo wel als de Nachtwaakers gehouden zyn, daar van ten ipoedigftcn aan den Deken of Vinders van de Buurt kennis te geeven, als mede des morgens aan den Heer Hoofd- Officier.

VII.

Ingeval iemand die wegens het dadelyk pleegen van een delict, of moedwilligheid, in bewaaring zal zyn gebragt, en in één der Wagthuizen zal zyn geflooten en bewaard, zal zodanig een of meer Perfoonen daar uit niet mogen worden ontftagen dan met voorgaande kennis en confent van den Heer HoofdOfficier, of den voorzittenden Heer Burgemeefter deezer Stad.

VIII.

En ingevalle de Vinders van de Gebuurten , de Corporaals, ofte Nachtwaakers iets ter ooren mogte komen,'twelk eenigzins tot ftooring van de goede ruft ofte veiligheid zoude kunnen verilrekken, zal het zelve, zo fpoedig mogelyk, door de Vinders van de Gebuurten ter kennifle van de Heeren Burgemeefteren moeten worden gebragt, om dien aangaande de nodige ordres door hun Ed. Groot Achtb. gegeeven te kunnen worden, zullende tot dat einde al het geen van die natuurc ter kennifle van de Corporaals ol der Nachtwaakers komen mogt, aan de Vinders van de Buurt terftond moeten worden geopenbaard.

Aldus gearrefteerd by de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeefteren en Regeerders der Stad Haerlem, den 30 December 1789.

In kennifle van My, G. V. A. SCHOUTEN.

For~