Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E E 11 2 G li. A T A- M Ai 31

gezond verftand heet;: al wat fraai, groot, edel is-, Kuniten, Wetenfchappen en de deugd zelve; goedheid en braafheid is y^dèiheid , de beste da:^?n blinkende zonden, — Hy heeft geene bezigheden, dan die van zynen Godsdienst,en deeze is een niets beduidend gogellpcl. of wartaal; zyne oogen zyn niet waardig dat zy het licht aanfehouwen , en hy fluit by dagen zyne venlkrs : by nagt waaren de fpooken en geesten der verdorvencn om zyne fponde, en het is met kragt van kruiffen, tekenen en ve >ïddtngen dat hy zich voor hunne woede of invloeden he vei ligt, Hy wentelt zich in zyn bedde tot dat de vermoeienis hem de oo^en fluit dan flaapt hy, jaa! maar de yflelykfte droomenteifleren zyne ziele; dan ziet hy niet dan afgronden , vuur en helle; dan zyn het Draaken die hem dreigen te verfcheuren; dan is het de Vorst der duilternis zelf, die hem zóó zal aangrypen:, en het zyn de rammelende ketens die hem met fchrik doen ontwaken , fteeds nieuwe flor tot kwelling naalatende voor den volgenden morgen. In 't kort, hy is ongelukkig door en door , ledig, lui, dom, Kgtgelovig, zich zelf en anderen ten last , onnut voor de zynen, voor de Maatfchappy en de prooi van den eerden bedrieger die hem met uitreddinge vleit, welke hy noch gelooft noch verlangt.

Aldus vertoont het zich in uiterften , altyd min of meer onderfcheiden'naar de Charaóters die er mede bezield zyn naar de t-yden en plaatfen daar het zich vertoont, en men denke vooral niet dat deeze beeltenis algemeen of zelfs ergens in de volkomenfle uitgebreidheid gevonden word»

Ongelukkig alléén maar het Land , waarin veelen te vin. den zyn, die veel van deeze beeltenis hebben !

V I E R-

Sluiten