Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advies van de Projfèjforèn in dê

Rechten j uïtmaakende de Jurïdifche Faculteit van 'j Lands DuiverJit ett te Leyden uitgegeven aan Hermanus van Seppenwolde : mitsgaders Requefte van den-zelve Hermanus van Seppenwolde aan den Hove van Holland féc.

/""^Ezien by ons ondergefchreeven Trofetforen in de Rechten 3 uïtmaakende de Juridifche Faculteit van V Lands Univerfiteit te Lijden , zeeker fchriftelyk Verhaal en betoogh van zaken, gemunicerd roet vericheyde Byla*ert, al- . les ons overgegeeven door ofte van wegens Hermanus van Sefpenwolaej th^ns in Perfoon gedetineerd in deCivileGvZelkamer op de Foorpcorte van den Hove van Holland j eh uitlopende het voorf'z Verhaal op de volgende Cafus.'PoJitie.

Dat voornoemde Seppenwolde aan Pieter cn Richard Muilman, Kooplieden te Londen, Commiffie gegeeven heefc om zeekere door hem gekogte Aclien in de EngelfcheOo/tindifche Compagnie, voor zyn Reekening te ontfangen, en by voorfchreeve Compagnie op hunnen naam te doen Boeken, deezq in lecunteit voor de uit te fchieten Penningen te houden, en tevens Wilfels op Cliffort en Zoonen * Kooplieden te Amllerdam, voor zyne (des Confulen's) Reekening, volgens de daar omtrent met gemelde Cliiïons genomen melures, te trekken.

Dat ingevolge van dien de Mui/mans werkelyk WnTete in dato den 6, 8eni6 October 1772, te zamen bedragende de fomroa van 47*47 L. Sterlings voor den Confulents Rekening op gemelde Cliffort en Zoonen hebben getrokken , welke VViflels door deezen behoorJyk zyn geaccepteerr.

Dat na de acceptatie der voorfchreeven WiiTeis, deMoiU mans met kennis en goedvinden van hémSeppenwolde $ de gemeUle Acüen am de Clifforts, tot hun iecuriteit hebben afgeleeverd, dog dat de Acceptanten in gebreeken gebleeveh zyn, om de voorlz VVillelbrieven op de Veivaldagen te voldoen.

Dat zy Clifforts hunne verfchuldigde betaalingen geheel * en in alle zaken, hebben gefufpendeerd, en wyders met de Meerderheid hunner Crediteuren op den ijuly 1773, voor 2.5" Percento geaccordeerd.

Dat tot dit accord, ook de Gemagtigdens van Pieter en Richard xMuilman, voor 't beloop der voornoemde Wiflelbrteven , ten opzigte en uk hoofde van de AcVie, uit de accepratien gefprooten , buiten kennis van den Confulent (die volgens zyne opgave geen gering meede Crediteur van dezelven was) meede hebben geaccedeerd den 12 Oclober 1773 , en op den ontvangt! van de geaccordeerde i<> per Cento voor het geheel gequiteerd, gelyk blykt uit de Bylaagen No. 9 en 10,

a Da*

Sluiten