Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^1/2 fifo<? ^ Holkni,

TJEt is met den diepften eerbied, eri tefFens met een vöH Komen vertrouwen op de billykheid van U Ed. Mo», dat de Suppliant, Hermanus van Seppenwolde, Borger en Inwoonder der Stad Lëyden, uit zyne Gyzeling zyne klaagitem moet doen hooren, over den ongelukkigèn töeiland; waar m hy zig bevind.

Egtgenoot van een braave Huisvrouw en Vader van zejen Kinderen, die zonder zyne induürie en vlvt niet beitaan kunnen, vind hy zig zëderd agt en twintig mamden [ onder den fchyn van een gerechte!) ke Executie, van zyne vryheid beroofd , ën buiten de rhogelykheid gefield -f om als Man en Vader voor zyn talryk Huisgezin te zorgen.

. Het geval is U Edele Mogende te wel bekend, dan daê hy het nodig zoude oordeelen alhier oniüaudig te verhaakn. .

De Suppliant is by Sententie van dezen Hove, in datd den 3 April 1778, gecondemneerd, om aan Nxolaas Muilman, Daniël Roelof Muilman, en Hendrik Muilman, Koop'. Jieden re Amfierdanri , als Gemagtigdens van Pieter en Richard Muilman, Kooplieden te Londen, tegens en nevens de extraditie van de Wilfelbrieven, den 6, 9 en 16 Öclober 1771, voor zyn reekening öp Clifford en Zoonen getrokken , te betaalen eene fomma van méér dan vyfroaal honderd duizënd guldens, mids de Principaalen van voorfchreeve Gemagtigdens , met en nevens de extraditie de* •voorfchreeven Wiffelbrieven, aan hem geeven Ceffie, voor zoveel des noods, van de Aclie 3 door de Principaalen van gemelde Gemagtigdens, voor zo verre zy in Comrriiffie en voor Reekening van den Suppliant zyn geWeeft trekkers van de voorgemelde YViJÏëlbrieven, ren behoeven van den Suppliant en ten lallen van Clifford en Zoonen, uit hoofde van derzelver op die WilTels verftrekte acceptatien geacquireerd , gaaf en engeprajudicieerd 3 behoudens en onverlet de defehfie van gemelde Clifford en Zoonen, jegens ge* melde aclie.

Deezè Séntentjè, welke, als zyndë de Princfpaale condemnatie geaccrocheerd aan een mids en Conditie 3 notoir is een illiquide Sententie, is zederd den 14 Mey 1781, wanneer zy in Reviiie is geconfirmeerd, buiten vervolg erf executie gebleeven tot op den 1% January 1786, toen de Suppliant daar over is gefommeerd, en den volgende dag gerenoveerd, zónder dat aan de voorfz mids is voldaan, of eenige reëele oblatie gedaan is, om daar aan te voldoen.

Met dat verder gevolg, dat de Suppliant op de Voorpootte van den Hove in de Gyzelkamer is.getranlpor'teercT, en aldaar tot heeden toe van zyne vryheid beroofd Wyfr„

De Suppfant, nier genoeg bëdreeven in degeriuirie'thees rie van de Practyk, heeft geen ander middel geweeren, om tegen deeze zoo wederrechtelyke. exfecutie zig te verzes-

Sluiten