Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

Art.

19 Beiden by den Impetrant geproduceen fub C. i. 2. & 3. toets;

20 Dat Hertog Philips van Bourgondien, als Ruard en Oir van Holland, aan Roeland van Uitkerken, Heer van Heestert en Heemsrode,

21 Om mecnigen trouwen dienst, welken hy aan voorn. Graaf van Holland en deszelvs Voorzaten gedaan had,

22 Heeft uitgegeven dat Ambagt Ridderkerk, gelegen in Ryderwaard, mee

,^ allen zynen toebehoren,

23 Niets uitgezonden, als alleen de Hoge Heerlykheid en anders niets.

24. Te houden van voorn. Hertog en zyne Nakomelingen tot een onver^

Iterflyk erfleenj

Confirmatie 25 Ter wyl het verder uit een Confirmatie-Brief, te vinden in het Gr. Pt. van hetzelve b8ej> 2.d. fol. 1617. & Seqq., zeker is,

door Vrouwe

Jacobavan ■ . .. . ..

iiEYEREN 26 Dat die uitgiften door Vrouwe Jacoba van Beijeren, Gravïnne van Holt anno 1430. land, op den 27. April 1430. zyn geconfirmeert geworden.

Uitgifte van 27 Ondertusfchen had Engelbrecht Grave van Nasfau, Heer van de Lek, hetzelve hetzelve Ambagt mede uitgegeven aan Hendrik Faasfen & Jacob Wil-

Magt lemfen,

cioo- Lngelb recht Grave van Nas- 28 En dit gaf dan aanleiding,

/au. " ,. j &H~ 2.

29 Dat daar over in den Jare 1440. verfchil ontflond,

Sustenuevan 30 Sustinerende de voorn. Hertog Philips van Bourgondien }

Hertog Phi-

Wertftar0m~ 31 " Dat Ridderkerk met allen zynen toebehooren, bedykt en onbedykt aan hem toebehoordde,

32 „ Als mede aan die geenen, aan wien hy dat ter leen gegeven had, te „ weten voorn. Roeland van Uitkerken;

33 » Om reden, dat wylen zyn Vader Hertog Aalbregt van Beyeren een „ gedeelte daar van had gedaan bedyken,

34 „ En teifens, als hy dat doen zoude, een openbaar Gebod hadde laten „ uitgaan,

35 „ Dat die geene, welke dat Ambagt van Ridderkerk toebehoordde, of „ eenig regt daarop Vermeende te hebben,

36 „ Dat zelve Ambagt voor hem zeiven, en voor die onwillïgen zoude doea „ bedyken binnen eenen zekeren tyd,

37 „ En die dat niet deede,

38 n Dat die zoude verbeuren zulk regt, als hy daar aan hadde;

39 „ En dat niettemin de Vader van voorn. Hendrik Faasfen > Welke het „ voorfz. Ambagt toebehoren plag,

40 „ Ea

Sluiten