Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

Art.

488 Dat al lang voor het Jaar 1321,

489 En dus nog zoo veel langer voor de bovengemelde uitgifte van den Jare 1413 ;

490 De Heeren van de Lek bezeten hebben de Visfchery in den mond van de Lek ,

491 Met alle mahfcbappen, Heerlykheden, gerechten en goeden, alzoo als die aldaar gelegen is , en der Kerke ten Dom voorfz. van oudi toebehoort,

492 Gelyk zulks in het byzonder gezien kan worden uit de eerfte Renversbrief van den Jare 1321, by den Impetrant Sub. E. ï.loco overgelegd,

493 In de woorden:

494 „ Etfatemur, quod piscariam de Lecca pradi&am Cum Integritate , „ qua progenitores nostri eam usque ad not tenuerunt &c."

495 Dan, is dit nu waar;

496 Kan het Verder met geen fchyn ontkent worden;

497 Het zy men het oog flaat op de hier bovengemelde extenfie, in de gereclameerde brieven voorkomende:

498 n Met alle de Manfchappen, Heerlykheden, gerechten en goeden &c."-,

499 Het zy men zig uit de oude Historiën des lands herinnert,

500 Welk een recht de Kerk van Utrecht zig altoos over de Rivier de Lek heeft aangematigd en daadlyk geëxerceerd,

501 Waar over men Hechts Matthaeus de nobilitate lib. 2 C. 10.p. 217 be* hoefd te confuleren;

502 Dat aan de voorfz. Visfchery het recht van hooge Jurisdiftie is gehecht geweeft:

503 En is het eindelyk uit de zoo evengemelde Erfpacht- en Renversbrieven evident,

504 Dat het voor den Jare 1321 qusestieus, of ten minften onzeker, geweeft zynde,

505 Hoe, en op welken voet, de Heeren van de Lek de voorfz. Visfchery met haar toebehooren bezeten hadden;

506 Daarom by wege van overeenkomft en transactie is gereguleert,

507 Dat de Heeren van de Lek de voorfz. Visfchery , welke zy tot dien tyd toe , NB.m?talie de Manfchappen,gerechtigheden, ÖV.als de zodanige gehad hadden, voordaan van het Dom Capittel,in eenen eeuwigen Erfpacht houden zouden voor eenen jaarlykïchen Canon,

508 Mitsgaders dat dezelve ook, zedert dien tyd tot noch toe, alzoo gehouden worden by de Familie van Nasfau, als Heeren van de Lek;

G 2 509 Zon-

Sluiten