Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEDUCTIE

Voor

JULIUS MATTHYS v/n BEYMA thöe Kingma • Eïgencrfdë van Frahequeradeel, Deducent ter ééne j

Op ende tcgens

JOHANNES WILHELMUS van HANSWYCK t dooriommige Stemgerechtigden van Franequeradeel iriede geftemt tot de Nominatie van eenen Grietman van voorfz. Grieteny ? Deduceerde ter andere zyde.

ËDËLË MOGENDE HEERËNï

J)e'Dedücëfit zig al wederom ten tweeden maal genoodzaakt hebbende gevonden, om ter defenfie van zijn eil zijner Medeftemgeregtigden goed recht, zig te opponecren tegen de Stemming op 6en Ongequaliüceerd Perfoon ondernomen ^ heeft het zyn pligt geacht ^ ook wederom aan UEd. Mog. by dit Schriftuur open te leggen , de redenen en hei fundament van decze zyne oppofuie \ en wel zoo veel te meer, vermits de Dedu-

A cent,

26

Sluiten