Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat nu de Cofiuinm deezer Provincie de Roomfche Rechten zelfs derogeeren toont de Souverain deezer Landen zelve te willen.

Daar in de Refolutie van den 13 Maart 1723, dienende tot een vóorreeden voor 'sLands Ordonnantie, zegt, dat de Gofiumen zullen geiden boven de Roomfche Rechten.

Vermits dan de Goftumèn hon oorfprong en kragt hebben uit de ftilzwygende wille van het volk ;

Zoomoet, om over de Wettigheid der Regeringe volgens Coftume te oordelen, nagegaan worden, welke Coftumen van ouds hebben plaats gehad.

Want, na de Coftume was, wierde de uitvoeringe geoordeelt, of die f ettig dan onwettig was.

Hier op nu nopens het Committeeren van Volmachten ten Landsdage uit de Steeden een befluit zullende trekken,

Moet men weeten, welke het oud gebruik of Coftume ih elke Stad was;

Want die was in alle Steeden niet egaal.

In zommige wierden de Volmachten ten Landsdage genomineert, door is Magiftraat uit hun, en door de Vroedfchap uit hun.

In andere gefchiede het uit beide Collegien, door Magiftraat en Vroedfchaf giztimentlyh

Dat beide die wyzert niét in conftitutioneéi zyn, blykt Om dat ze beide geordonneert en geapprobeert zyn. In het Regeerings Reglement van de Stad Franequer leeft men Art. i& Dat de Magiftraat en Vroedfchap Jaarlyks óp het aanfchryven van de j, Heeren Gedeputeerde Staaten deezer Provintie, uit haare refpeftive Vér| gaderingen elk een, by gemeene of pluraliteit van Stemmen, tot den Ördi„ naris Landsdag zullen committeeren.

In het Reglement van de Stad Dockum vind men het zelfde met nog duidelyker woorden Art. 15 dus:

„ Tot Volmachten op Landsdagen zullen worden genomineert, een 5, Burgemeefter door de Magiftraat, en een Gemsensman by de Vroedfchap. In dat van Sloot en leeft men daar en tegen Art. 13. „ Allejaaren zullen twee Volmachten tot den Landsdag gëkoreri worden ,' ^ een uit de Burgemeefters en een uit de Vroedfchap , by hun lieden ge- ' „ zamentlyk met pluraliteit van Stemmen te kiezen.

Dus moet het te Franequer en Dockum na de eerfte en te Shoten na de biW k wyze gefehieden.-

bm, bTpv,, 7(.f mr | J n n . , , ' ■

Jus, fiü judicto Jtidïcisve auftoritate; ratio nuJla ejï, air magis ad' confenfiis iaciti dè, daratimem judiciali au&oritate vel cónfirmatione opus ejjet—teterürn Cóffmtudmês, a'iê mriijmt Mi*'iaies*vt ■ non ita in cenfejfo fit, .eiis .populi ,i^,fkmtas<effe^- uofo» li^roctil dubio annumeranda £? ea, quts publica auctorirate in fcripturam rtdüftê #Jl. Voet in Commmt: ad Pand: L. 1. T. 3. §. 27. 29. 30 et 3a.

Sluiten