Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wfyy.J^ijuiex v. Cve// s ft % A, 'h*^rh*~ > —

'**r'*-**T' DEDUCTIE

aan de Edele Mogende Heeren, door Zyne Doorl. Hoogheid genomineerd, om de verfchillen, over het Vacante Grietmans Ampt van Westdongeradeei, te decideeren, overgegeeven, uit naam en van wegens Mr. Johan Caspar Bergsma^ Jr. Pieter Edzard van Hatinxma thoe Sloten en Jr. Al* ■L, bertus van Harinxma thoe Sloten,

Deducenten ter eenre;

Op ende teegen Johan Petrus van Hylkama, Eduard Marius van Beyma, en Jr. Rienk van Burmama^ Deduceerden ter andere zyden.

Edele mogende heeren!

Anneer, volgens Publicatie der Ëd. Mog. Heeren Staaten deezer Provin«i cie, in dato den 16 Oclober 1787. door het uitblyven van Jr. S'tcco Douwe van Jylva, het Grietmans Ampt van Westdongeradeel Vaceerde, en de Stemgerechtigde Ingezeetenen, in den beginne deezes Jaars, Procedeerden tot het maaken eëner Nominatie, ter vervullinge dier Vacature, heeft Freullyn Elyfabeth Anna van Jylva kunnen goedvinden op alle Nummers in verfcheidene Dorpen dier

A Griete-

Sluiten