is toegevoegd aan uw favorieten.

Latina grammatica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L A T I N A. tip

Refem tibi, ik bren^e her. u weder: ik vertelle u.

Rcf roadie, ik diaai-e u ue zaak v^or, om daaf over te beraden. Renuncio muneri fc. meo ik laate lra3 af, legge af mynen dknst, last. '}e~ nuncio hofpifo, ik veriaace myne herberg: ik gaa mynen waard voorby : ik ze^ge mynen waard op. Renuncio confukm, ik verklaare hem burgermeester. Solvo tibi, ik becaale u de fchuld. Solvo te, Ik bevryde u : ik maake u los.

Studeo huk uni. 1 be .q ^

Studeo m hoc,unum f> m/alfeen.

\Studeo in hoc uno. J

iStudeo unum hoc, ik beyvere dit eenig ding alken : hier na ttaa ik alleen. Omnesfentitis unum, ftudet'ts unum, gy zyt alle eens van gevoelen. en bey vert alle eene zaak. Tempero mei-urn, ik menge den wyn (op eene zekere maats.) Tempero mero, ik drinke den wyn matiglyk, ik onthoude my van wyn drinken. Tempero focios, ik boude myne metgezellen in dwang: ik matige hunne hartstogten, ik regeer ze. Tempero fociis, ik fpaare myne metgezellen: ik onthoude my van hen. Vaco philofophia, ik ontledige my tot de philofjphie ( wysbegeerte. ) Vaco ad ineptias, ik lvbbe ledigen tyd tot onnutten klap, of beuzelingen. Vaco culpd ik ben vry van fchuld. Locus vacat, de plaats is ledig, Haat open. De Infinitivis. ii e g u l a i . De verba infinitiva oi infinitivi modi zonder cafus daar voorgaande, hebben gaarne verba, beteekenende een wil of magt: gelyk.

Gg 4 Cupk