Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3)

Dat dit aanleiding aan den Raad van Staate heeft gegeven, om provifioneel op rekening van de achtcrfbllige Serviciën aan der Supplianten voorzaaten te geven eene Ordonnantie van deftig duizend guldens en voords tot het aangaan van een Akkoord met den Magiftraat van "sBofch op den 18 April 1640, waar bij voor het toekomende, aanvanglijk met 1 O&ober 1640, aan denzelven voor Servicie-, of Logies-gelden, tot wederopzeggens toe aan beide zijden, Jaarlijks zijn toegelegt vijf en vijftig duizend guldens, geadfigneert op de Verpondingen en andere Middelen te 'sBojch; welk Kontracl dien konform , na ingekomen agreatie van der Supplianten voorzaaten, bij Refolutien zoo van den Raad van Staate van den 18 Meij 1640, als van U Hoog Mog: van den 20 Auguftij van dat zelfde Jaar 1640 is geapprobeert geworden.

Dat zelfs U Hoog Mog: bij Refolutie van den 27 Februari; 1641 aan de Stadt 'sBofch hebben toegezegt, ingeval de Servicie-gelden, door toeval, de fomme van ƒ 55000 : o : o Jaarlijks mogten excederen, dat dit meerdere aan voorfz: Stadt ook zou worden goedgedaan; Als mede bij nadere Refolutie van den 6 Maart 1641 zorge gedragen, dat aan meergemelde Stadt zouden worden betaald de achterftallen van het Servicie-geld en daar toe den Raad van Staate geauclorifeert, om ten dien einde penningen te negotieeren; Het geen van dat gevolg is geweest, dat de Kommies Schade, volgends Refolutie van den Raad van Staate m dato 13 Januarij 1643 naar 'sBofch is gezonden, om aldaar aan de Burgerij de oude verfchulde Servicie-gelden af te betalen.

Dat deeze betaling der Servicie-gelden door. de Burgerije dan Óp dien voet heeft gekontinueert tot na het fluiten van de Munfterfche Vrede in den Jaare 1648; Wanneer dat Kontratt door den Raad van Staate aan der Supplianten voorzaaten bij Aanfchrijving van den 5 Januarij 1649 is opgezegt tot den laatften December 1648 en de voorfz: Servicie-gelden met den Jaare 1649 bij den Staat van Oorlog op de Provincie van Holland zijn gerepartitieert, gelijk mede de Lijst der Serviele - gelden, die tot hier toe waren gereguleert op den voet der ordre van den Raad van Staate in den Jaare 1595 gearrefteert, volgends den voor/lag van den 16 Julij 1650, bij Hun Ed: Mog: in de Jaarlijkfche Staaten van Oorlog op de helft is vermindert.

Dat mtusfchen uit hoofde van het opgezegde Akkoord nog een onvoldaan Reftant bleef van ƒ42488 : 15 : o tot ultimo December 1648, waar van der Supplianten voorzaaten in den Jaare ^652 aan den Raad van Staate voldoeninge verzogten»

A 3' Paf

Sluiten