is toegevoegd aan uw favorieten.

Request aan hun hoog mogenden door schepenen [...] der hoofd-stadt 'sHertogenbosch gepresenteert den 26 april 1786, over de verachterde servicie-gelden tot inlogering van het guarnisoen in voorsz: stadt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I6V)

22 OBober 1747»

Aan de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Nottth sa Oüoier \j\f» Fol: 580. Ai v. H:

Geven reverentelijk te kennen Schepenen, Gefworens en Raden der Hoofd, ftadt 's Hertogenbofch, dat den Generaal Major en Commandeur de Guij aan haar heeft gecommuniceert UEd: Mog: Refolutien van den 19) September en 4 Oclober defes Jaars, waar uit de Supplianten hebben gefien, dat UEd: Mog: voornemens zouden zijn in de Barakken op de Forten Ifrbtlla en St: Antonij te logeeren een Guarnifoen van 340 man, mitsgaders een convènabel Guarnifoen op het Fort Crevceoeur, en daar toe te laaten maken de vereijste Kribbens, Banken, Tafels &c. mits de Supplten« de nodige Fournitures daar toe leveren en gratis onderhouden.

Dat hoe zeet de Suppl**"- genegen zijn aan deeze UEd: Mog: intentie te voldoen, defelve egter moeten betuïjgen daar toe in onvermogen te fijn, en. fulcx overmits den flegten ftaat van haare Stadts Finantie, als welke zedert een Jaar, of twee merkelijk is veragtert, daar uit voorkomende:

Eerflelijk, dat de Stadt in de gepasfeerde winter met een extraordinaris zwaar Guarnifoen, en voornamentlijk van vreemde Trouppes bezet zijnde geweest, de Suppltcn- voor deeze vreemde Trouppes hebben moeten inhuuren huijfen en wooningen, welke hebben gedient voor particuliere Corps de Guardes en gevangenisfen van ijeder Regiment, mitsgaders tot berging van haare zieken, zoo als de Supplten- aan de Engelfe natie ook hebben verftrekt gehad een Stads gebouw, waer in dezelve haar magazijn van Turf hebben geërigeert , dog het geene door haar foodanig 13 overladen geweest, dat het zelve gebouw en twee nabuurige huijsjens daar door zijn ingeftort, waar van de onkoften van wederopbouwing en fchade aan de voorf: twee huijsjens wedervaren , eene fomme van over de f 1400 guldens beloopt, zonder dat de Supplianten van alle de penningen, deswegens uijtgefchoten, tot nog toe eenig rembourfement hebben bekomen, foo als de Supplten- mede al nog aan het Engelfe Regiment van Howard, het geene in de gepasfeerde winter te 'sBofch in de Barakken is gelogeert geweest, ten agteren zijn gebleven eene fomme van 381 -12-0. wegens den halven ftuiver weekelijks, die ijder Soldaat, volgens UEd: Mog: Reglement van den 28 Meij 1745, vooü flijtagie van de Fournitures moet betalen.

Ten tweeden, dat de Supplianten, foo in het gepasfeerde Jaar, als in het tegenwoordige hebbende gehad verfcheijde Doormarfches van Trouppes , aan dezelve Karren hebben verftrekt tot tranfport van haare Bagages, dat hoe feer ook de Supplten- buijten verpligting waren, om aan zommige van de Doormarfcherende Regimenten, of Detachementen Karren te f urneeren, defelve egter fulks niet hebben willen weijgeren, om dat de voorf: Regimenten, of Detachementen gedeftineert zijnde, om fig te vervoegen na Bergen op Zoom, of de Linien, ordres hadden haren.marfch met allen fpoed voort te zetten, en zig in verlegentheijd vonden om karren, alle welke karre-vragten, gevoegt bij het ftroij, het geene de Supplianten hebben gegeven aan de Doormarfcheereade Militie, wanneer defelve binnen de Stadt 'sBofch

heefs