Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(17° )

onderhout van de voorf: Baracquen gezorgc, en wijders aan deeze Stadt eene Con* venable Somme tot uijtkoop van haare regtmatige pretenfie toegevoegt, en dit mede tot lafte van de Unie, om dat dezelve eijgentlijk de Principale Debitrice is, en het geenfints aan de Stadt 'sBofch behoord te praejudiceeren, of de Provincie, op wien de Servicie gelden zijn gerepartieert, dezelve betaald, dart niet, als zijnde een zaak buijten het Departement van de voorf: Stadt, En bij aldien de Provinciën over dit ftuk het al niet eens mogten zijn, het veel gevoegelijker zoude wezen, dat de betaling der Servicie gelden, of de onkoften van de Baracken door een nieuwe Petitie wierden gevonden, als de ïngefetenen van 'sBofch onder dien last te laten zugten.

Dog nademaal 'er eenige tijd nodig zal zijn, om over dit groote werk van alle zijden eens te werden, en haar' Ed: Mog: ondertusfchen zouden kunnen blijven infleeren, dat het Timmeren van de Baracken nodi^ was, Hij Heere Martini derhalven in zulken geval kan te kennen geven, dat hij vertrouwt, dat gelijk de Magiftraat, of wel de Burgerije, tot dus verre de Servicie gelden onder Proteftatie heeft verfchoten, dezelve daar toe zoude kunnen komen van, onder Referve ?an haar goed recht, provifioneclijk bij wege van verder, verfchot tè concureeren in den Last van het Timmeren en onderhouden van Baracken voor 1800 Man , zoo behalvens het geene ieder Soldaat weekelijks zoude Contribueeren, daar toekan worden uijtgedagt een Fonds minder druckende als een halve Extraordinaire Veponding, hoedanig men vermeent te zullen wezen de Heffing van een Thiende Verhooging van 'sLands gemeene Middelen ; Dan alfoo de Stadt *t zedert eenigen tijd herrewaarts notable Sommen van Penningen heeft cenegotieert, en nog verder zal moeten negotieeren tot het maken van den Straatweg op Eijndhoven, zoo dat dezelve befwaarlijk verder crediet zoude vinden tot het doen van eene nieuwe Negotiatie, dat hij Heere Martini overzulks zal gelieven aan te houden, dat de Penningen nodig tot het Timmeren der Baracken en Inkoop van de Fournitures door de Heeren Raden van State provifioneelijk mogen worden verfchoten , en het onderhoud van de voorf: Baracken van 'sLands wegen verzorgt; Dat Hij Heere Martini de zaaken met haar Edele Mogende op dien voet gefchikt hebbende, als dan verders zal gelieven te Infteeren, dat ten eijnde de Ingezetenen zoo ras doenlijk weder van de betaaling der Thiende Verhoging mogen worden ontheven, de Heeren Raden van State bij d'eerfte gelegentheijd ter Generaliteit mogen voordragen de ongehoudentheid van deeze Stadt in het betalen der Servicie gelden, en in de onkoften gedaan tot het Timmeren van de Baracken, op dat de verarmde Ingezetenen eijndelijk daar van eens mogen worden gefubleveert, en daar door in ftaat gefield, om nevens die van andere Steden van de Gencralteit 'sLands Lallen bij Continuatie te kunnen dragen.

Akkordeert met let voorfz: Regifter. Aitum 's Bofch dm 29 Julij 173G.

ANT: MARTINL

MiiCve

Sluiten