Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van die Pennen een zeer geruimen tyd, fommigen zelfs eenige jaaren, het objed geweelt zyn der deliberatien van de hooge Bondgenooten, en dat op die Petitiën, die geconcludeert geworden zyn, door de refpective Provinciën nog verfchuldigt is eene fomma van ruim twaalf millioenen.

Dan wat hier ook van zy, de noodzaakelykheid om van alle middelen, waar van men zig by mogelykheid bedienen konde, om 'sLands Zeemagt, die reeds zoo veel te gering was, in aanmerking van de behoefte, zoo veel, en, zoo ras mogelyk, te verfterken,groeyde van tyd tot tyd meer aan door de verliezen die dezelve ondergaan moeit by het veroveren vandeSchepen dePrinces Carolina, en Rotterdam, van 50 Stukken, waar op kort daar na gevolgt is, dat van hec Schip Mars van 60, jvan het Fregat Mars van 36 Stukken, dat van het Fregat de Caltor meede van 36 Stukken, en eenigen tyd laater het zinken van het Schip Holland, het verzeylen van het Schip Prins Willem van 70 Stukken, het verongelukken van het Fregat de Eendragt van 24, en van het Schip Frederica Louifa Wilhelmina van 50 Stukken; terwyl men tutlchen beide ook nog heeft moeten refolveeren om het Schip de Princes Maria Louifa van 50, en het Fregat Blois van 40 Stukken, het eerue teCadix,en het andere te Amfterdam, te verkoopen, als zynde te oud om te konnen worden gerepareert: door alle wel ke desaltres het Land dus zeven Schepen en vier Fregatten fucceffivelyk verlooren heeft van die geenen waar uit deszelfs Zeemagt in December 1780 belfond.

Om derhalven alles, wat in Ons vermogen was, by te brengen tot acceleratie van dit heilzaam en hoogft noodig werk, hebben Wy niet llegts de meeile befpoediging daar van met hetuitterlte emprelfement, by allegelegenheeden, aan de Collegien ter Admiraliteit op het ferieuite gerecommandeert, maar ook reeds in het begin van 1781 aan het Collegie te Amfterdam voorgellagen, om den Vice-Admiraal Reynft aan te itelien tot Commiflaris extraordinaris van 'sLands Magazynen en Timmerwerf , om, met en nevens de Heeren CommiflariiTen uit het ColJegie, alles wat daar toe relatif is, te helpen beleiden, en in fpecie toe te zien en na te gaan, dat door de refpecfive Bedienden aan dezelve Magazynen en Werf exactelyk gehoorzaamt en voldaan werde aan de Ordres, Refolutien ,en Reglementen, van tyd tot tyd deswegens geformeert, ten einde daar omtrent mogten worden gepr^evenieert alle abuifen en mefufes, die zonder zodanig een byzonder toezigt in eene zoo ver geextendeerde beheering byna inevitabel zyn.

Het is met dat zelfde oogmerk, dat wy begrypende, dat bykans het behoud van den Staat, en al wat daar in dierbaar is, afhangt van "hec voorzigtig beleid,

I en

Sluiten