is toegevoegd aan uw favorieten.

Missive en memorie door [...] den heere prince van Orange en Nassau aan hun hoog mogende op den 7 october 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

de hand geinformeert, dat de Schepen, die Convoy verlangden, den commandeerenden Officier moehen waarfchouwen, wanneer zy gereed waren, en dan het rein, om in Zee te gaan, afwagten. #.

Terwyl men met deeze praeparatien beezig was, bekwamen Wy berigten, dat x Schepen van 90, 3 van 100, i van 80, 7 van 74» 1 van 64> 1 v?n *° 1 van 38, % van 36, en 6 van 3* Hukken, uitraaakende 16 Schepen van Linie en 9 Fregatten,te Portsmouth pereed lagen, behalven 4 Schepen van Linie, die binnen 14 dagen klaar zouden zyn; maar dat men nog niet wilt, welk eene Magt naar de Noordzee eefchikt was.

Dus begonnen nu de praeparatien te prelleeren, en het werd tyd om 'sLands Schepen, die tot het Convoy gefchikt waren, in Texel te doen verzaamelen, naar maate Wy tyding bekwamen van der zeiver gereedheid: Ten dien einde gelaitten Wy den x3 April den Schout by Nagt Vis, om het Fregat brunswvk, na dat het zelve zoude weezen afgelolt, met de eerüe gelegenheid naar Texel te doen zeylen; en gaven dezelfde öfdre den 17, met relatie tot de Scheien Zirkzee en Schiedam; aan den voornoemden Schout by Nagt telkens recommanderende, om alle prscamien te neemen, dat deeze Onze ordres met de meede fpoed, zekerheid, en fecreteüe, geexecuteert wierden. .

Ondertultchéri werden de toebcreidzels wederom merklyk vertraagt door het onituimige weeder, hec welke men in deeze maand had, waar door de Batavier, en de Erfprins in de mond van den Balg te rug gehouden werden; de Princes Royaal eenige fehaade bekwam; en de Kaagen belet werden met de Behoeften naar Texel te zeylen, en^die er reeds waren, te lollen; eene vertraaging, die door alle Menfchelyke activiteit niet heeft konnen worden ge-

r>r JE v enieer t • F Ook werd 'er tot nog toe niet zeer veel verzuimt, zo n om dat het antwoord van het Hof van Vrankryk op de Memorien over de concert operatien nog niet geconlWeert, aangenomen, en bepaalt was, als om dat zig op den 28 April nog geen een Schip, den wil naar de Ooüzee hebbende, had aange-

d,Aan den Vice-Admiraal Pichot, welken Wy den ,c dier zelfde maand benoemt hadden, tot het Commando op de Rheede van Hellevoetllurs op de InUructie, onder de Bylaagen te vinden No 41a , or donneerden Wy den 18, om, vermus het onveigeefe yk zoude zyn, niet te profiteeren-van de gelegenheidl om 'sLands Schepen in Texel te^ verzanden, eer de Vyand zyne Magt in Zee had, het, Schip Kortenaar, hoe eerder hoe beeter, tot vooi de Haven Z de Goederéede te doen zeylen, om vervol X a »