Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

de Schepen, die niet naar Breft zouden gaari,~ en dat die detachementen verplaatft wierden op de Schepen en Fregatten, die in de Noord-Zee, tot protectie der Commercie, zouden kruisfen.

En eindelyk ordonneerden wy den meergemeldeh Vice-Admiraal, om alle de in gereedheid zynde Schepen te doen uitloopen, om een togt in de Noord - Zee te doen, om, ware het mogelyk, de Convoyen uit Bergen of uit het Kattegat af te haaien en te verfterken, of zoodanige andere Expeditie te doen, als hy, met overleg der by zich hebbende Vlag-Officieren, raadzaam zoude oordeelen, om van nut te zyn aan 's Lands Commercieerende fngezeetenen, of te konnen ftrekken tot meerder afbreuk van den Vyand; hem daaromtrent authorifeerende, tot alles wat doenlyk zoude bevonden worden, al was het, om het Detachement van den Graave van Byland, tot voor of binnen het Canaal te efcorteereh. '

Te gelyk met deeze Misfive, dëeden wy afgaan eene öanfehryving aan den Vice-Admiraal Graave van Byland, om hem kennisfe te geeven van deszelfs defpeót'iè tot het Commando van het gemelde Detachement, en van onze intentie, om het Schip Rbynlamd en het Fregat het Hof Souburg, die naar de Weft-lndiè'n gedeftineerd waren j teffens te doen uitloopen: met verdere byvoeging: „ Ik zende 17. H. W. G. hier nevens Copie van de twee ,, Refolutien, daaromtrent op heden by haar Hoog Mog. „ genomen, en kan aan U. H. W. G. geene andere „ lnftructien geeven, dan om dezelve, in allen deele, ,, prxcifelyk naar te komen. God zegene 's Lands ,, Wapenen, en maake, dat U. H. \V. G. tocht gelukkig „ moge zyn, en dat 'sLands Schepen eerlang, met „ eer en roem beladen, wederom in 'sLands Have„ nen mogen reverteeren".

De Heer Hartfink, de bovengemelde aanfchryving, Op den Sdêa OcJobr-., ontvangen hebbende, vermits de toegezondene Expresfe, door den harden wind, liet Nieuwe Diep niet eerder had konnen uitzeilen, deed aanftonds alle de Capiteinen der Schepen van Linie, welken tot die Expeditie gedeftineerd warén ( de Graaf van Byland en Schout by Nacht Van Höey abfent Zynde ) aan boord komen, om hun kennisfe te geeven van derzelver deftinatie, en hen af te vraageri, of hunne Schepen tot het voorgeftelde einde in ftaat waren: en bekwam van yder derzelven een fchriftelyk Rapport*

C -waar

Sluiten