Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

f, verre afhangt van de fpeciaale ordres van den Commandeerenden Officier van de Vloot, welken wederom dependeeren van de Krygsoperatien , welken de Admiraal Generaal goedvind voor te fchryven ) de eigentlyk gezegde praeparatien tot zoodanig eene onvoorziene reize, door ons niet konde geordonneerd worden, voor dat'er zekerheid, of ten minften eenige apparentie was, dat tot zulk eene reize zoude worden gerefolveerd. Dit nu konden wy, (die, uit hoofde van de gewigtige bedenkingen, walken tegen den gedaanen voorflag, in aanmerking van de zwakheid der Zeemagt van de Republiek, en van de onzekerheid, wanneer die Schepen in de Havenen deezer Landen zouden konnen reverteeren, ook door

h verfcheide aanzienlyke Leden van Regeering, geopperd werden, niet befluiten konden, om eene zaak van zoo veel aanbelang, en waar van de uitflag zoo compleet onzeker was, vooral in de tegenwoordige critique en trouble tyden, op ons teneemen) niet weeten, zoo lang wy niet geïnformeerd waren van de difpofitien van die Vergadering , aan welker deliberatien wy den voorflag gebragt hadden. 5°. Zoo haaft als het waarfchynlyk wierd, dat dezelve door Hunne Hoog Mog. zoude geiimplecteerd worden, deeden wy de aanrtalte maaken; en toen de Refolutie finaal genomen was, ('t welk, door een lamenloop van omftandigheden , aanliep tot den 3deD O&ob.) verzuimden wy geen oogenblik, om de ordre te ftellen, tot de executie daarvan. Slecht weder vertraagde nogh de aankomit onzer ordre: Dan of de zwaarigheden, welke door de Vlag- en Zee-Officieren, tegen de executie dier ordres, zyn geallegueerd geworden, voor valide moeten gehouden worden, meenen wy, aan het onderzoek en de deliberatien van Hunne Hoog Mog. te moeten overlaaten.

Doch om weder te keeren tot het Esquader, onder den voornoemden Schout, by Nacht™» Kinsbergen-,

Op den 2 5ften Septemb. had hy, reeds aan boord van de Argo zynde, deszelfs Esquader het Tuyanker doen lichten, doch was genoodzaakt, van wegens den harden wind, het voorneemen om uit te zeilen, voor

dien

Sluiten