is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 535 X '

ken. Waarop is gedecreteerd: den fupp. van alle aanlpraak en actie te ontheffen, ter zaake in het request vermeld.

Eene misfive van dc Kerkvoogd van Nijelamcr, waar bij overzend een Staat van de inkomften en uitgaven, zijner in qlt. administratie, door Commisi'arien uit het Gerecht geverifieerd; verzoekende nu tc worden gehoereerd van de opbreng van 200 gis. als uitftaande penningen gevraagd. Welk verzoek is geaccordeerd.

Een request.voor A«Koulcn, verzoekende voor het bewaken en fchoouhouden van het Fratcrniteitshuis, eenige gratificatie. Is gefteld in handen van de Burger R. van Slooten, om bericht en advis.

Een request voor J. Kramer cum focuste Oldemirdum, klagende, dat het Gerecht van Gaastcrland een bejaard perzoon ontijdig uit deszelfs gehuurde huizinge verdrijft, om in dezelve ecnen 'Schoolmeefter te plaatzen; welke huizing aan het dorp Oldemirdum in eigendom behoord. Werd gerenvoijeerd aan het Gerecht, om bericht.

De Prefident berichte der Vergadering, dat de Burger K. J. Hobbema de door dit Gewest afgezondene runderbeesten te Nijmwegen had afgeleverd aan den Franfchen Commisfaris Prevost, blijkens eene memorie van de Burger K. J. Hobbema en drie recus; zijnde drie der beesten agtergeblevcn, en door denzelven verkogt geworden. Waarop is gedecreteerd, gemelde memorie en recipisfen te renvoijeeren aan de Commisfie dér Finantien; en met authorifatie op dezelve, benevens de Commisfie van Gedeputeerden*, om: de daggelden aan de Burger K.J. Hobbema te doen betalen, zoo als in vorige Commisfien, door hem verricht.

Nog droeg de Prefident voor een verzoek van de' Commisfie tot introductie van het Reglement op de Bar-, gcr-'fulpening, om ioco gis. bij anticipatie te ontvangen, met kennisgeeving, dat op aanfehrijving van deComnnsfie van twaalf Leden uit de Natl. Vergadering,.* drie Leden bij haar zijn benoemd, om met dezelveCommisfie te confereeren over de wijze van introductie van het gemeld reglement. Waarop het verzoek oui anticipatie penningen is geaccordeerd; en het genotificeerde voor kennisgeeving aangenomen,

Kk 4. ©te