Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 656 )

dere aangevoerde redenen, van de tauxatie mogen zijd bevrijd, en dat die contracten alzoo volkomen effect blijven forteeren, welk verzoek, als gegrond op billijkheid en waarheid, door het Gerechte voorf. ten gunftigften werd onderlteund. Waarop is gedisponeerd, het verzoek te accordeeren, en het Gerechte dien conform te authorifeeren;

Een request voor Jacobus Fruijtier, gevangen in het gedemolieerde Blokhuis, verzoekende dispolitie op een zedert lang geprefenteerd request (het welk ten fine van advis aan de Commisfie tot examinatie der Requesten is gerenvoijeerd geworden. Waarop de Commisfie, welke het gem. request in handen heeft, verzogt is haar rapport fpoedig uit te brengen; en gedisponeerd zulks bij :appoftille aart den Füppliant te berichten.

Een request voor Fockjen Jans en Tjetske Witts, huisvrouwen van Jan Goerts en Jan Jans, woonagtig onder Schuriga, klagende dat haare mans voor den tijd van drie jaaren in 's Lands Werkhuis zijn gebannen, ter zaake van injurien, daar zij fustineeren die zaake zich anders heeft toegedragen dan eerst was opgegeeven 5 met verzoek van remislie of verzagtlng der gevelde Sententie. Is gerenvoijeerd aan den Raad van Justitte, om te willen dienen van bericht en advis.

Een request voor het Gerecht van Tietjerkfteradeel, verzoekende, dat de Commisfie tot de Finantien worde geauthorifeerd, om eene daarbij gevoegde rekening, ter zaake van geleverde karren aan doortrekkende militairen, fchoon met geene certificaten in fortna gef'-fourneerd, voor dit maal te liquideeren; zullende zich voortaan ftiptelijk aan het Marsch-reglement gedragen. Hetzelve werd gerenvoijeerd aan de Commisfie tot de Finantien, om advis.

R. van S L O O T E N. (Het vervolg in No. 42.)

Deeze Nommers worden uitgegeeven te Leeuwarden bü M. A. van der Wal, Franeker Romar, Har- i Harlingen Stuur mans, Sneek Branfima, Heerenveen Roorda, en verders alom. De Prijs is a Stuivers.

Sluiten